Skip to main content Skip to main nav

16 mei 2024

Overzicht zuiveringstechnieken voor verwijderen nutriënten uit afvalwater

STOWA laat een overzicht maken van mogelijke (combinaties van) (na)zuiveringsstechnieken voor het bereiken van de KRW-doelen voor nutriënten. Het overzicht moet in september van dit jaar gereed zijn.

Bij het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de effectiviteit van de technieken. Ook wordt onderzocht wat de effecten van de uiteenlopende (combinaties van) zuiveringstechnieken zijn op de investerings- en operationele kosten van afvalwaterzuivering. Ook wordt de duurzaamheid van de verschillende (combinaties van) stechnieken onder de loep genomen, met name het gebruik van energie- en hulpstoffen en emissies (bijv. lachgas productie). Tot slot wordt in beeld gebracht wat het effect van de technieken is op de verwijdering van andere stoffen, zoals micro’s en zware metalen, microplastics, Antibioticaresistentie en de kansen daartoe.

Het onderzoek wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van de Kaderrichtlijn Water.  In 2027 dienen alle waterlichamen te voldoen aan de KRW-normen. De emissie van nutriënten van de rwzi’s beïnvloedt de kwaliteit van de KRW-waterlichamen, direct of indirect. In de afgelopen jaren hebben de waterschappen vastgesteld hoe groot de invloed is en welke maatregelen genomen dienen te worden. Veel maatregelen zijn of worden inmiddels genomen. Overigens bestaan er nog de nodige vragen in hoeverre de door waterschappen gehanteerde afleiding(en) van KRW-normen voor stikstof en fosfaat naar gehanteerde effluentnormen KRW-proof is. Dat wordt onderzocht in een ander, hiermee samenhangend project: Afleiding effluenteisen (nutriënten) voor de Kaderrichtlijn Water.

De vragen die STOWA in dit deelproject wil beantwoorden, zijn onder meer:

  • Welke nabehandelingsprocessen zijn al in bedrijf bij de waterschappen en wat zijn de prestaties? In hoeverre kunnen die nog worden geoptimaliseerd?
  • Welke (combinaties van) (na)behandelingstechnieken zijn beschikbaar ten behoeve van de nutriëntenverwijdering?
  • Welke effluentconcentraties van nutriënten zijn haalbaar met (combinaties van) nabehandelingstechnieken? En wat is het aandeel ammonium, DOP en DON hierin?
  • Wat zijn de investerings- en operationele kosten van de verschillende (combinaties van) nabehandelingstechnieken?
  • Wat is de invloed op de duurzaamheid (CO2-footprint) van de verschillende (combinaties van) nabehandelingstechnieken, met name het gebruik van energie- en hulpstoffen en emissie (bijv. lachgas productie)?
  • Wat is het effect op de verwijdering van overige stoffen, zoals micro’s en zware metalen, en de kansen daartoe. En hoe verhoudt zich dat tot de verwachte eisen vanuit de herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater?
  • Welke technieken kunnen contraproductief zijn, bijvoorbeeld Ozondosering en de-nitrificerend zandfilter? 
  • Wat zijn de ervaringen met nabehandelingstechnieken in binnen- en buitenland?
  • Welke ontwerpdebieten dienen te worden gehanteerd in relatie tot droogweer- en regenweeraanvoer? Met andere woorden: welke RWA/DWA verhouding dient behandeld te worden? (Evaluatie Verkenningen Zuiveringstechnieken en KRW, STOWA 2005-28)?
  • Wat zijn de best practices van (combinaties van) nabehandelingstechnieken?

Bij mogelijke (combinaties van) aanvullende zuiveringstechnieken, kan onder meer worden gedacht aan uitbreiding actief slib met aanvullende zandfiltratie, uitbreiding ONE-step filter of nabehandeling met doekfiltratie.