Skip to main content Skip to main nav

Afleiding effluenteisen (nutriënten) voor de Kaderrichtlijn Water

Het doel van dit project is om vast te stellen in hoeverre de door waterschappen gehanteerde afleiding(en) van KRW-normen voor stikstof (en ammonium) en fosfaat naar gehanteerde effluentnormen KRW-proof is. Tevens moeten de onderzoekers onderbouwen wat precies de afstand tot de KRW-normen voor nutriënten is op basis van de genomen en geplande maatregelen t/m 2027 bij rwzi’s. Tot slot wordt onderzocht of Nederland zich adequaat kan verantwoorden over de inzet op de rwzi’s ten behoeve van het behalen van KRW-doelen.

In 2027 dienen alle waterlichamen te voldoen aan de KRW-normen. De emissie van nutriënten van de rwzi’s beïnvloedt de kwaliteit van de KRW waterlichamen. In de afgelopen jaren is door de waterschappen vastgesteld hoe groot de bijdrage van stikstof (en ammonium) en fosfaat vanuit de rwzi’s is en welke maatregelen genomen dienen te worden. Veel maatregelen zijn, of worden inmiddels genomen. Toch bestaan er nog de nodige vragen over de afleiding zelf en de te nemen maatregelen op de rwzi’s. 

In 2023 is STOWA gestart met een Community of Practice (CoP) op dit onderwerp om te werken aan kennisuitwisseling en kennisopbouw tussen en met de waterschappen. Hierin nemen zowel waterkwaliteitsmedewerkers, als technologen en vergunningverleners deel. Vanuit de deze CoP is een aantal vragen gedefinieerd, die we integraal proberen te beantwoorden. 

Met het onderhavige project wordt:

  • geïnventariseerd welke methoden (inclusief wettelijk voorgeschreven immissietoets) er zijn en worden gebruikt door de waterbeheerders om de vereiste kwaliteit van rwzi-effluent ten behoeve van de KRW te bepalen voor alle relevante stoffen;
  • gemotiveerd waarom de verschillende methoden zijn toegepast en wordt geëvalueerd wat de voor- en nadelen van de verschillende methoden zijn;
  • een juridische analyse uitgevoerd in hoeverre de wijze van afleiding KRW proof is
  • vastgesteld in hoeverre er voldoende dossiervorming heeft plaatsgevonden om op een later moment te kunnen rapporteren over de inspanningen voor de KRW;
  • de ‘distance to target’ vastgesteld op basis van de genomen en geplande maatregelen t/m 2027.