Skip to main content Skip to main nav

24 april 2024

Droogte? Leer van het (recente) verleden

Wat kunnen we leren van het recente verleden op het gebied van droogte en ruimtelijke ordening? Ook in de vorige eeuw is al kennis ontwikkeld over water in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. De vraag is welke kennis dat was en of, en zo ja: hoe deze bruikbaar kan zijn om de uitdagingen op het gebied van droogte en verdroging aan te pakken. Deze vraag wordt opgepakt in het project ‘Leren van het (recente) verleden’ van het kennisprogramma DROOGTE!

Noch de hoge zandgronden noch de lage gronden in West-Nederland zijn ingericht op de gevolgen van klimaatverandering: langdurige droogte afgewisseld met hevige piekbuien.  De hoge gronden zijn grotendeels afhankelijk van regenwater en worden geconfronteerd met een steeds lagere grondwaterstand in de zomer, waarbij de eisen van drinkwater, natuur en landbouw steeds vaker met elkaar conflicteren. In Laag-Nederland speelt droogte ook een rol, maar dan in de vorm van zoetwatertekort om polderpeilen te handhaven en tevens verzilting te voorkomen (doorspoelen). 

Techniek 

Door recente droogtes, bijna-overstromingen en wateroverlast is onze kennis, het waterbeleid en -beheer aan het veranderen. Om de verdrogings- en droogteproblemen te adresseren zijn er veel onderzoeken en pilots gestart om te kijken hoe we aan de watervragen kunnen voldoen en/of de schade kunnen verminderen. We zoeken het veelal in technische oplossingen. Water opslaan in de ondergrond, water vasthouden met stuwen of regelbare drainage, de sponswerking van de bodem vergroten, etc. Maar het besef groeit dat we het met het huidige watersysteem en de huidige landinrichting niet redden, zeker na de afgelopen droge zomers. Hoe kunnen we gebieden zo inrichten dat deze zo min mogelijk schade ondervinden van droogte en wateroverlast, ook in een veranderend klimaat. 

GGOR

Deze vraag is niet nieuw. Ook in het verleden keek men al naar de ruimtelijke inrichting en het watergebruik in relatie tot het watersysteem. 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan naar de impact van verschillende ruimtegebruikers op het watersysteem en vice versa. Daarvoor zijn toen concepten en methoden voor probleemanalyse en planvorming ontwikkeld, die ook nu nog bruikbaar zouden kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar ‘Het Gewenste Grond- en OppervlaktewaterRegime’ (GGOR) in alle provincies en hoe daarmee rekening kan worden gehouden in de ruimtelijke ordening (RO). Een ander instrument/benadering was bijvoorbeeld de ‘lagenbenadering’. 

Beleidsinstrumenten

Binnen het kennisprogramma DROOGTE! van de STOWA kijken we naar een aantal eerder ontwikkelde beleidsinstrumenten en of deze nog toepasbaar zijn – al dan niet aangepast- op de vraagstukken van nu. De hoofdvraag luidt: welke kennis en inzichten zijn in het recente verleden (1980 – 2010) ontwikkeld over het omgaan met droogte, verdroging, zoetwatervoorziening en wateroverlast in relatie tot ruimtelijke ordening, en in hoeverre zijn deze (her)bruikbaar in de huidige maatschappelijke context en met het oog op de toekomstige problemen door klimaatverandering? 

Dit onderzoek wordt gedaan door Deltares in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WEnR). Het onderzoek is gestart in maart en zal rond de zomer gereed zijn. In de herfst wordt nog een bijeenkomst georganiseerd om de resultaten te delen.