Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

03 maart 2020

Proefschrift over randvoorwaarden voor hoge macrodiversiteit in laaglandbeken

Op 3 maart jl. is Jan de Brouwer aan de UVA gepromoveerd op een onderzoek naar zogenoemde 'pulsating patches'. Dit zijn dynamische pakketten organisch materiaal die een belangrijke voorwaarde zijn voo...

Lees meer

03 maart 2020

Integrale aanpak microverontreinigingen

Chemie en biologie waren in het waterkwaliteitsbeheer lang gescheiden werelden. De chemie ging over stoffen en stofnormen, de biologie over het waterleven. Gelukkig kunnen er steeds scherpere relaties...

Lees meer

02 maart 2020

Van wetenschap naar waterschap bij beekherstel

Welke invloed heeft het inbrengen van dood hout op opstuwing en waterafvoer? Hoe interacteren regionale rivieren hydrologisch gezien met de hoofdwateren waar ze in uitmonden? Waarom gaan sommige herst...

Lees meer

02 maart 2020

Waterwijzer Natuur

Wat is de invloed waterhuishouding, zuurgraad én voedselrijkdom op (gewenste) terrestrische natuur? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt de Waterwijzer Natuur ontwikkeld. Op dit ogenblik wordt...

Lees meer

24 februari 2020

Integrale risicoanalyse wateroverlast kan leiden tot kostenbesparingen

Een Integrale risicoanalyse van wateroverlast kan leiden tot kostenbesparingen. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek dat STOWA hiernaar heeft laten uitvoeren. Er zijn vier cases uitgevoe...

Lees meer

20 februari 2020

The Good, The Bad and the Bever

Sinds de herintroductie eind jaren tachtig leven er weer zo'n 35 honderd bevers in ons land, vooral in Flevoland en in de zuidelijke provincies. Dat is goed nieuws, maar het heeft ook een keerzijde. D...

Lees meer

20 februari 2020

Citizen science: waterdiertjes spotten

Kinderen en hun (groot)ouders kunnen met een schepnet en Waterdiertjes.nl op de smartphone, zelf bepalen hoe schoon het water in een sloot, plas of vijver is. Je geeft de gevangen diertjes door via de...

Lees meer

19 februari 2020

Aquathermieviewer gelanceerd

Onlangs werd in Amersfoort een speciale Aquathermie viewer gelanceerd. De viewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetaillee...

Lees meer

17 februari 2020

NHI is on!

Op 30 januari 2020 vond in Amersfoort de jaarlijkse dag plaats over de ontwikkelingen rond het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Er was veel goed nieuws te melden. Het beste nieuws: de gezamenl...

Lees meer

12 februari 2020

Hans Kuipers nieuw lid STOWA-bestuur

De Drentse gedeputeerde Hans Kuipers is namens het Interprovinciaal Overlegorgaan IPO toegetreden tot het bestuur van STOWA. De IPO-zetel was enige tijd vacant, maar met de komst van Kuipers is het be...

Lees meer

10 februari 2020

Broeikasgassen Veenweiden

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, uitgevoerd onder regie van STOWA, onderzoekt de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems. Doel is de effectiviteit van verschillende maat...

Lees meer

03 februari 2020

Nieuwe klimaatscenario's in 2023

Het KNMI werkt aan nieuwe klimaatscenario’s die schetsen hoe het Nederlandse klimaat over 50 tot 100 jaar waarschijnlijk zal veranderen. De scenario’s vormen de basis voor onderzoek naar de effecten v...

Lees meer