Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

28 juli 2020

Online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden (terug)kijken

Op 29 juni organiseerde het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) de online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. De ruim 170 deelnemers kregen een update over het onderzoe...

Lees meer

28 juli 2020

In ontwikkeling: DNA-instrument voor beoordeling waterkwaliteit

In een nieuw project werkt STOWA samen met een groot aantal andere partijen samen aan een nieuw instrument dat snel, goedkoop en efficiënt inzicht geeft in de ecologische waterkwaliteit: de DNA Diatom...

Lees meer

27 juli 2020

Proef met zonnepanelen op dijk

Op een zeedijk bij het Zeeuwse Ritthem (vlakbij Vlissingen) is onlangs een experiment gestart met zonnepanelen op dijken. Waterschap Scheldestromen heeft de locatie beschikbaar gesteld. De proef is on...

Lees meer

27 juli 2020

NHI nieuwsbrief

Onlangs verscheen de derde nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het...

Lees meer

09 juli 2020

Stappenplan voor realisatie aquathermie

Begin juli presenteerde STOWA tijdens een webinar de uitkomsten van het onderzoek naar configuraties voor aquathermie. Het onderzoek resulteerde in een beslisboom die de gebruikers in vier stappen lan...

Lees meer

09 juli 2020

Adviesteam Dijkontwerp voor vragen over toepassing overstromingskansbenadering

Het Adviesteam Dijkontwerp, dat gehost wordt door STOWA, ondersteunt projecten en het HWBP bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering en de nieuwe kennis die daarmee samenhangt. ...

Lees meer

02 juli 2020

Hoe ondersteunt de beregeningsmonitor de waterschappen?

Door klimaatverandering zullen droge periodes in Nederland in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Waterschappen moeten nadenken over het al dan niet toestaan van beregening. Maar hoe ko...

Lees meer

30 juni 2020

In de maak: 'Lumbricus Kookboek'

Het programma Lumbricus - waaraan ook STOWA deelneemt - nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus v...

Lees meer

29 juni 2020

Monitoringaanpak aquathermie

Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is van belang om deze vorm van aquathermie zonder risico's in te kunnen zetten als duur...

Lees meer

24 juni 2020

Infographics Sleutelfactoren

De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) van STOWA geven inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. Ze worden breed ingezet in het waterbeheer in Nederland. Bijvoorbeeld voor het afleiden...

Lees meer

24 juni 2020

Klimaatrobuust beekdal: natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet

Hoe zorgen we ervoor dat onze beekdalen klimaatbestendig worden? En welke inspanningen moeten daarvoor worden geleverd? Samen met de CoP Beken en Rivieren ontwikkelde STOWA een ‘praatplaat’ die laat z...

Lees meer

23 juni 2020

STOWA zet klimaatkennis 'aan de grond'

In de afgelopen jaren hebben STOWA en Stichting RIONED veel kennis, tools en instrumenten ontwikkeld waarmee waterschappen en gemeenten aan de vaak onzekere ontwikkelingen van het veranderend klimaat ...

Lees meer