Skip to main content Skip to main nav

21 april 2024

EBEO-deelproject landschapskwaliteit gestart

STOWA laat onderzoeken of het mogelijk is een instrument te ontwikkelen dat een relatie legt tussen de biologische waterkwaliteit en de kwaliteit van het omringende landschap. Want het landschap bepaalt voor een deel ook de aan- of afwezigheid van watergebonden soorten.

De kwaliteit van het omliggende landschap kun je terugzien in de samenstelling van de aquatische levensgemeenschap in het water. Veel watergebonden soorten, zijn voor (een deel van) hun leven, namelijk afhankelijk van het landschap rond het water. Denk aan goede migratiezones en voedselbeschikbaarheid. Die zijn soms net zo belangrijk als een goede biologische en chemische waterkwaliteit. Er zijn organismen, zoals libellen,  die indicatief zijn voor die kwaliteit van het landschap (de zogenoemde indicatororganismen). Indicatororganismen reageren vaak op een specifieke vorm van landschaps(dis)functioneren en landschappelijke kwaliteit.

Er wordt in het project eerst onderzocht of er voldoende informatie is om een instrument te maken dat de relatie kan leggen tussen ecologische kwaliteit en landschapskwaliteit. Als dat het geval is, wordt het instrument ontwikkeld.  Via het instrument ontstaat een beeld van de (voor het watersysteem relevante) kwaliteit van het landschap en van de 'drukken' die op dat landschapsniveau van belang zijn – en moeten worden weggenomen - voor een goed functionerend aquatisch ecosysteem.