Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

08 maart 2021

Onderzoek naar invloed riothermiesystemen op werking rwzi's

Het potentieel van thermische energie uit afvalwater is enorm. Maar hoe kunnen we zo veel mogelijk warmte uit het riool winnen, zonder gevolgen voor de afvalwaterzuivering? Dat heeft Syntraal in opdra...

Lees meer

02 maart 2021

PFAS? IPMV? KLIMAP? KRW? CoP? STOWA ter Info 78!

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de STOWA ter Info, het kwartaalmagazine waarin we u graag meer vertellen over de achtergronden bij de onderzoeken die STOWA (mede) laat uitvoeren.

Lees meer

02 maart 2021

Nieuwe versie Waterwijzer Natuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding op deze functies? Het zijn vragen waar...

Lees meer

01 maart 2021

Dijksterkte en dijkreparaties testen in Hedwige-Prosperpolder

Zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden met hoogwater vormen een ernstige bedreiging voor Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoe staat het met de sterkte van de dijken ...

Lees meer

01 maart 2021

Panacee of doos van Pandora?

De klassieke buisdrainage heeft met de introductie van nieuwe, regelbare vormen van drainage de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Dat heeft een goede reden. Deze nieuwe drainagevormen kunnen...

Lees meer

17 februari 2021

Programma Lumbricus afgesloten

De afgelopen vier jaar zijn in het programma Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd, die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zandgronden. Op 3 maart a.s. wor...

Lees meer

17 februari 2021

Haalbaarheidsstudies NOBV

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) doet onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen en de effectiviteit van maatregelen daartegen. De maatschappelijke en tec...

Lees meer

16 februari 2021

Kennisfestival Do facts matter. The Day After...movie

De waterschappen staan voor enorme opgaven. Denk aan klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit. Maar in hoeverre dragen kennis, feiten en inzichten bij aan goede besluitvorming over deze thema...

Lees meer

02 februari 2021

StraaDkrant #5 verschenen

De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. De StraaDkrant ...

Lees meer

01 februari 2021

Kansen voor kleine windmolens voor waterschappen

Het plaatsen van kleinere windmolens is voor waterschappen in windrijke gebieden interessant. Het blijkt rendabel om hiermee de energievoorziening voor hun rioolwaterzuiveringen verder te verduurzamen...

Lees meer

26 januari 2021

Onderzoek rioolwaterzuivering als smart energy hub van start

Kunnen rioolwaterzuiveringen als energiehub een rol spelen in de energietransitie? Hoe werkt dit concept en wat komt er allemaal bij kijken? Rondom deze vragen is deze maand een onderzoek gestart bij ...

Lees meer

21 januari 2021

eDNA Voedselwebanalyse: hoe staat het ervoor?

Witteveen+Bos, Datura, RWS en elf waterbeheerders werken met steun van STOWA, al vanaf 2016 aan de ontwikkeling van een nieuwe, op environmental DNA (eDNA) gebaseerde methode: de eDNA-voedselwebanalys...

Lees meer