Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

04 juli 2022

Van kennis naar impuls!

Het Leerhotel Amersfoort vormde vrijdag 1 juli het toneel van het KWIK-symposium ‘Samen werken aan schoner water’. Zo’n 200 professionals op het gebied van waterkwaliteit en waterkwaliteitsbeheer kwam...

Lees meer

21 juni 2022

Nader kennismaken met Oscar van Dam

In mei is Oscar van Dam gestart als de nieuwe Programmamanager Waterveiligheid bij STOWA. Eén van de programma’s binnen het thema waterveiligheid van STOWA is het Programma Instandhouding Waterkeringe...

Lees meer

20 juni 2022

KIWK-project Ecologie: naar de bron van de problemen

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In het Kennisimpulsproject Ecologie hebben de onderzoekers de ...

Lees meer

16 juni 2022

Kennisimpuls: film over resultaten nutriëntenproject

Op 1 juli aanstaande vindt het eindsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Daarin hebben een groot aantal partijen gewerkt aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit en het vergote...

Lees meer

15 juni 2022

Batterij voor zonnestroom op rwzi

Op rwzi Gorinchem van waterschap Rivierenland ligt een zonnepark dat met 2700 panelen duurzame elektriciteit opwekt. Een grote uitdaging hierbij is om de productie van stroom aan te laten sluiten bij ...

Lees meer

10 juni 2022

'Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP)': tussenstand

Een consortium van 24 partijen, w.o STOWA, is begin 2020 het project KLIMAP (KLIMaatAdaptatie in de Praktijk) gestart. Tot eind 2023 wordt onderzocht hoe het water- en bodemsysteem op de Nederlandse z...

Lees meer

04 juni 2022

Materialen en milieueffecten van waterschapsobjecten in kaart

STOWA en de Unie van Waterschappen hebben in kaart laten brengen hoeveel materialen de waterschappen beheren in hun objecten, en wat de milieueffecten daarvan zijn. Het is de eerste keer dat dit gebeu...

Lees meer

25 mei 2022

Workshop Dijkveroudering. Een terugblik

Het thema dijkveroudering is een jong begrip. Zo jong dat er nog veel verkenning nodig is in het veld: wat is de definitie van het begrip, wat is de beste manier van data inzet en wat is de relatie to...

Lees meer

24 mei 2022

NHI nieuwsbrief 2022-1 verschenen

Onlangs verscheen een nieuwsbrief van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken...

Lees meer

23 mei 2022

Membraan proefinstallatie op rwzi Enschede

Op dinsdag 17 mei werd op rwzi Enschede een membraanproefinstallatie in gebruik genomen. Men gaat onder meer kijken naar het proces waarbij in het membraan achterblijvende verontreinigingen in een bio...

Lees meer

20 mei 2022

Satellieten brengen (kans op) beregening in beeld

Uit onderzoek van STOWA blijkt dat het mogelijk is om (de kans op) beregening in kaart te brengen met behulp van satellietinformatie, in combinatie met kenmerken van het agrarisch areaal, zoals gewast...

Lees meer

20 mei 2022

Circulair waterbeheer: aan de slag met maaisel en slib

In navolging van de afvalwaterzuivering worden ook in het watersysteembeheer de mogelijkheden voor het verwaarden van reststromen verkend. Hoe kunnen we maaisel en baggerslib een tweede leven geven? W...

Lees meer