Skip to main content Skip to main nav

21 mei 2024

Jaarbericht 2023: Afronden, beginnen, stug doorgaan… 


Op 22 mei nam Joost Buntsma officieel afscheid als directeur van STOWA. Op die dag verscheen ook het laatste Jaarbericht onder zijn verantwoordelijkheid. 2023 was volgens hem een jaar van afronden, beginnen en stug doorgaan.

Belangrijke programma’s als Polder2C’s, het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater en het investeringsprogramma voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium werden het afgelopen jaar afgerond. In deze programma’s is praktijkgerichte kennis ontwikkeld, zijn belangrijke innovaties getest en zijn bruikbare tools gereedgekomen voor de waterbeheerders.

Nieuw in 2023 waren de programma’s DROOGTE! en Veen en Water. Het betreft met nadruk programma’s, omdat droogte en de problemen in het veenweidegebied complex zijn, en niet in een enkel project kunnen worden opgelost. Het betreft niet alleen technische maar net zo goed maatschappelijke vraagstukken, vanwege de verschillende belangen die aan het waterbeheer zijn gekoppeld. Nieuw was ook het programma Professioneel Afvalwatertransport. Agenderend, wellicht minder zichtbaar, maar zeker niet van minder belang. Bestaande assets (rioolgemalen, afvalwaterpersleidingen en dergelijke) vragen immers om goed beheer en onderhoud. Gebeurt dat niet dan kunnen financiële schade en imagoschade enorm zijn.

2023 was ten slotte ook een jaar van stug doorgaan. De Kaderrichtlijn Water vroeg natuurlijk de nodige aandacht. De Raad voor de Leefomgeving kwam met haar advies en deze en gene schetste het doomscenario dat’ Nederland op slot gaat. 

Naast de projecten die bijdragen aan het Impulsprogramma KRW, effluenteisen voor rwzi’s en vergunningseisen voor lozingen die KRW-proof zijn, werkte STOWA in dit verband aan een nieuw ecologisch beoordelingssysteem (EBEO 2.0). Dit systeem heeft tot doel meer inzicht te geven in de oorzaken van slechte ecologische waterkwaliteit, in een aansprekende vorm. Daarmee wordt duidelijk wat we moeten doen om die kwaliteit te verbeteren en bij wie daarvoor de spreekwoordelijke bal ligt. De methode gaat ook beter inzicht geven in de vooruitgang die we boeken door genomen maatregelen.

Stug doorgaan: dat deden we ook op het terrein van waterveiligheid. De programma’s Professionaliseren Instandhouden Waterkeringen (PIW) van Rijkswaterstaat met de waterschappen en het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) van de provincies met de waterschappen, werden in 2023 met enkele jaren verlengd.

2024 wordt volgens Buntsma een jaar waarin STOWA wederom een belangrijke bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en innovaties voor het waterbeheer in Nederland, en daarbuiten. Dat is keihard nodig. “We zijn (halverwege 2024) in ieder geval goed op weg. Ik kijk dan ook met spanning uit naar het volgende jaarverslag van STOWA. Maar dan niet meer met mijn naam onder het voorwoord, maar met die van mijn opvolger Mark van der Werf. Ik laat STOWA bij hem en de collega’s in goede handen achter.”

> Bekijk het STOWA jaarbericht 2023