Skip to main content Skip to main nav

Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Achtergronddocumentatie bij IMAP

In dit rapport wordt beschreven welke beschikbare kennis en bestaande gegevensbestanden zijn gecombineerd in een tool voor telers en adviseurs. De inzichten in dit rapport vormen de basis voor de tool IMAP die de teler ondersteunt bij het maken van een afweging tussen maatregelen om afstroming van water en emissie van gewasbeschermingsmiddelen via oppervlakkige afspoeling vanaf hun percelen te verminderen. IMAP staat voor ‘Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van middelen vanaf Percelen’.

In de Delta Aanpak Waterkwaliteit zijn aanvullende maatregelen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 gehaald worden. Naast de uitvoering van de verschillende maatregelen is kennis nodig om tot een effectieve verbetering van de waterkwaliteit te komen. Sinds 2018 krijgt dit vorm in de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK).

Eind 2017 heeft een vertegenwoordiging van belanghebbenden negen prioritaire kennisbehoeften geformuleerd voor de KIWK. Eén daarvan betrof het inzicht welke emissieroutes de oorzaak zijn van waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijkste doel: de belangrijkste emissieroutes in kaart te brengen en van daaruit aangrijpingspunten voor emissiereductie te identificeren.

Een van de kennishiaten betrof de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via oppervlakkige afspoeling vanaf percelen. De rapportage over dit onderdeel van het onderzoek bestaat uit twee Deltafacts en dit achtergrondrapport. Dit rapport bevat een uitgebreide samenvatting en de achtergronddocumentatie van de tool IMAP. De tool helpt om het bewustzijn van de risico’s op afstroming en afspoeling te vergroten en om passende maatregelen te vinden om het probleem aan te pakken.

De kaarten geven een gedetailleerd beeld van de risico’s en de verklarende factoren van het geselecteerde perceel. IMAP bevat informatie over ca. 265.000 percelen die volgens de Basisregistratie Gewaspercelen van 2020 in gebruik zijn voor de open teelt van éénjarige gewassen. In IMAP is informatie beschikbaar over een lijst met maatregelen met verschillende invalshoeken. Deze maatregelen zijn geformuleerd door een team van experts uit de praktijk. De gebruiker van de tool is de teler of de adviseur die bekend is met de situatie van het perceel. De tool wordt gehost op het platform www.farmmaps.eu en is gratis en vrij te gebruiken.

Een laagdrempelige introductie tot het onderwerp emissie via oppervlakkige afstroming vanaf percelen en tot het gebruik van IMAP om de risico plekken van een specifiek perceel te kunnen bestuderen, is beschikbaar in de vorm van een eLearning module

Bekijk ook:

Deltafact Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater

Deltafact Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater – Handelingsopties en Good Practices

Hieronder een instructievideo voor het gebruik van IMAP: