Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Meer weten?
Onderwaterwereld
Water

Tien projecten

Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor het verbeteren van de waterkwaliteit? Deze belemmeringen zijn in de Kennisimpuls onderzocht in tien projecten. Het betrof onder meer de aanwezigheid van nutriënten, giftige stoffen, grondwatervervuiling, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Meer informatie over deze projecten en de erin behaalde resultaten vind je hieronder. Parallel aan de Kennisimpuls is de Nationale analyse waterkwaliteit uitgevoerd.

Meer weten? Bekijk alle projectfilms

Resultaten

Kennisimpuls Waterkwaliteit in beeld!

Over alle projecten van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zijn korte films gemaakt. Zo bent u snel op de hoogte vaan de belangrijkste rsultaten!

Bekijk de resultaten
Brakke wateren

Waarom halen we in brakke wateren de waterkwaliteitsdoelen niet? Weten we eigenlijk wel voldoende over dit type wateren om te weten wat we moeten doen? Waarschijnlijk niet. Vandaar dat er in dit project is gewerkt aan beter begrip van brakwatersystemen. Dit toegenomen begrip is onder meer vertaald in een instrument dat handvatten biedt voor het kiezen van de juiste maatregelen, passend bij het specifieke type brak water.

Bekijk de resultaten
Diergeneesmiddelen

Over de bronnen, routes en risico’s van diergeneesmiddelen in het watermilieu was tot voor kort nog weinig bekend. In dit project hebben de onderzoekers een eerste tip van de sluier opgelicht. Ze hebben antwoord gegeven op vragen als: zijn diergeneesmiddelen een probleem? En zo ja: waar dan? Zijn er specifieke stofgroepen aan te wijzen die vooral voor problemen zorgen, en welke maatregelen zouden we kunnen nemen?

Bekijk de resultaten
Ecologie

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In dit project hebben de onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in kaart gebracht, aan de hand van de ‘Systeemgerichte Ecologische Stress Analyse', kortweg SESA. Ook zijn op tal van plekken in Nederland de ecologische effecten van herstelmaatregelen geanalyseerd en heeft men monitoringadviezen opgesteld.

Bekijk de resultaten
Gedragswetenschappen

Waterkwaliteit is niet iets van waterbeheerders alleen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat ook burgers en bedrijven hun steentje bijdragen en hun gedrag aanpassen ten gunste van de waterkwaliteit? In dit project is gezocht naar het antwoord op deze vraag.

Bekijk de resultaten
Gewasbescherming

Welke invloed hebben uiteenlopende GBM-emissieroutes op de waterkwaliteit? In dit project hebben de onderzoekers gezocht naar het antwoord op deze vraag. Zo kunnen waterbeheerders effectievere maatregelen kunnen nemen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Bekijk de resultaten
Grondwater

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater en beregening. Maar de toekomst van ons grondwater is ongewis. Wat zijn de oorzaken van grondwaterverontreiniging, en wat kunnen we ertegen doen? In dit project is praktische kennis ontwikkeld om de grondwaterkwaliteit (beter) te bewaken.

Bekijk de resultaten
Ketenverkenner

Het waterbeheer wordt regelmatig geconfronteerd met opkomende stoffen: nieuwe en relatief onbekende stoffen waarvan onbekend is wat voor impact ze hebben op de waterkwaliteit. In dit project is voor drie opkomende stofgroepen onderzocht wat er bekend is, welke kennis ontbreekt en welke aangrijpingspunten er zijn om de impact van deze stoffen te verkleinen.

Bekijk de resultaten
Nutriënten

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In dit project is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs.

Bekijk de resultaten
Toxiciteit

Er worden in Europa meer dan 140 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht. Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In dit project hebben onderzoekers een instrument (door)ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden.

Bekijk de resultaten
Valorisatie

De kennis en inzichten die worden opgedaan in de Kennisimpuls Waterkwaliteit, moeten hun weg vinden naar de praktijk om daar hun nut te bewijzen. Dat heet met een mooi woord kennisvalorisatie. In dit project is gewerkt aan het uitwisselen, het benutten en het borgen van de binnen de Kennisimpuls opgedane kennis en inzichten.

Bekijk de resultaten
Nationale analyse waterkwaliteit

In de Nationale Analyse Waterkwaliteit (2020) zijn de voorgang en resultaten in beeld gebracht van het waterkwaliteitsbeleid en is een beeld geschetst wat de verschillende maatregelen op kunnen leveren voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Bekijk de resultaten