Skip to main content Skip to main nav

Ecologische kwaliteit = meer dan goede waterkwaliteit (KIWK)

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In dit project hebben de onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in kaart gebracht, aan de hand van de ‘Stroomgebiedsgerichte Ecologische Stressanalyse’ SESA. Ook zijn op tal van plekken in Nederland de ecologische effecten van herstelmaatregelen geanalyseerd en zijn er monitoringadviezen opgesteld, afhankelijk van het doel van de waterkwaliteitsmonitoring.

De SESA-methode kijkt naar de uiteenlopende oorzaken van achteruitgang op verschillende schaalniveaus (de zogenoemde stressoren) en hoe die doorwerken op de ecologische waterkwaliteit: planten, macrofauna, vissen en andere organismen. Hiermee geven ze concrete handvatten voor effectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit versneld te verbeteren. De onderzoekers hebben de SESA-methode voor enkele gebieden nader uitgewerkt.

De onderzoekers hebben tevens onderzoek gedaan naar de effectiviteit van allerlei ecologische herstelmaatregelen die in uiteenlopende typen wateren her en der in Nederland zijn genomen.

Tot slot hebben de onderzoekers adviezen gegeven over het monitoren van de ecologische waterkwaliteit. Per monitoringdoel (toestand en trends, diagnostisch of t.b.v maatregeleffectiviteit) hebben de onderzoekers handvatten gegeven voor een bijpassende monitoringopzet. Het adviesrapport geeft handvatten voor het opstellen van nieuwe monitoringprogramma’s en geeft de theoretische achtergronden bij het hoe en waarom.

Alle opbrengsten van dit project vind je onder het tabblad Resultaten.
 

Hieronder een korte film over dit project.