Skip to main content Skip to main nav

Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout? (KIWK)

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In dit project van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. Maar ook voor handhaving.

In het project hebben twee belangrijke activiteiten plaatsgevonden. Om te beginnen zijn percelen in twee pilotgebieden intensief gemonitord. Het betrof de Vinkenloop, een zandgebied in Zuidoost Brabant en Vuursteentocht, een kleigebied in Flevoland. Dat gebeurde met een scala aan meettechnieken en meetmethoden. Op deze wijze zijn de emissieroutes alsmede de hotspots en hot-moments van uit- en afspoeling zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. Dat geeft aangrijpingspunten voor het nemen van kosteneffectieve maatregelen op de juiste plaats en op het juiste moment. In de pilots zijn ook de effecten van enkele maatregelen getest. Er is in dit verband ook een review geschreven over de effecten van mogelijke maatregelen.

Om het nemen van nutriënt-reducerende maatregelen door agrariërs makkelijker te maken, is tevens het instrument 'Maatregel op de kaart' ontwikkeld. Dit geeft voor elk landbouwperceel in Nederland aan welke maatregelen kansrijk zijn. Deze kaart is door NMI beschikbaar gemaakt als een online tool. Het is één van de instrumenten die belangenorganisatie ZLTO inzet binnen het project BodemUP. Hierin gaan adviseurs samen met boeren aan de slag om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren (goed voor de gewasproductie) en daarmee indirect een bijdrage te leveren aan een robuuster watersysteem (via vergroten sponswerking bodem) en een betere waterkwaliteit (verminderen uit- en afspoeling nutriënten).

Alle opbrengsten van dit project vind je onder het tabblad Resultaten.

Hieronder een korte film over het project.