Skip to main content Skip to main nav

Gedragsbeïnvloeding van agrariërs en consumenten in de mestketen (KIWK)

In dit rapport geven de opstellers medewerkers in de waterketen handvatten om via gedragsbeïnvloeding in de mestketen de uit- en afspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater te beperken. Het rapport maakt onderdeel uit van het project gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK.

Veel factoren beïnvloeden het gedrag rond nutriënten en mestgebruik door agrariërs. Verandering van mestgebruik en nutriëntenmanagement gaat beter wanneer sprake is van bewuste beïnvloeding. Op die manier kun je inspelen op bestaande praktijken door de boodschap aan te passen, of partners vinden voor (keten-) initiatieven die het gebruik van nutriënten beïnvloeden. Dat is de belangrijkste conclusie van dit rapport van het KIWK-project Gedragswetenschappen.

De opgestelde ketenanalyse brengt de interacties in kaart van de belangrijkste actoren en de manieren waarop zij nutriëntengebruik in de mestketen beïnvloeden. Dat gebeurt met name door de beïnvloeding zelf inzichtelijk te maken en door het benoemen van psychologische beïnvloedingstechnieken. Hiermee geven de onderzoekers medewerkers die werkzaam zijn in de watersector meer grip op de mestketen, zodat zij hun handelen daarop kunnen afstemmen.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Meer informatie op www.kiwk.nl