Skip to main content Skip to main nav

Gewasbescherming: minder middelen naar het water (KIWK)

Welke invloed hebben uiteenlopende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit? In dit project, dat onderdeel uitmaakte van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is gepoogd een antwoord te vinden op deze vraag. Het achterliggende doel was te komen tot gerichtere en effectievere maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het water tegen te gaan, met als doel te zorgen voor een betere kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

In het project hebben de onderzoekers allereerst een inventarisatie gemaakt van de GBM-emissieroutes die het meest bijdragen aan watervervuiling en milieurisico’s. Daarna heeft men zich gericht op drie specifieke thema’s: oppervlakkige afspoeling, erfemissies en vroegtijdige monitoring in ondiep grondwater.

Voor oppervlakkige afspoeling hebben de onderzoekers een webtool ontwikkeld met risicokaarten van afstroming van water en gewasbeschermingsmiddelen vanaf percelen. Er zijn maatregelen geformuleerd om de emissie via oppervlakkige afspoeling te reduceren.
Hiermee krijgen telers praktische handvatten om deze emissieroute te beperken. De tool, IMAP (Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van middelen vanaf Percelen) werd ontwikkeld met medewerking van Envista Consultancy, CLM en Delphy.

Wat betreft erfemissies: op boerenerven vinden namelijk veel activiteiten plaats waarbij (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen kunnen vrijkomen. In diverse studies zijn hoge concentraties gemeten in monsters van het water in de bezink- en opvangputjes op het erf. Onder bepaalde omstandigheden kan dit water afspoelen van het erf en tot verontreiniging van het oppervlaktewater leiden. De onderzoekers hebben onderzocht hoe de emissies vanaf boerenerven zich verhouden tot perceelemissies en of deze erfemissies een mogelijke oorzaak kunnen zijn van normoverschrijding in het oppervlaktewater. Dan lijken maatregelen om dit tegen te gaan, verstandig.

Tot slot: voor grondwater hebben de onderzoekers een perspectief geschetst om van alle bestaande meetnetten te komen tot een soort 'Early Warning System’ te komen. Doel daarvan is om het vóórkomen van stoffen in het ondiepe grondwater snel na toepassing in beeld te krijgen.  

Alle opbrengsten van dit project vind je onder het tabblad Resultaten.