Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

#AFGELAST - Symposium 'Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Het gebruik van buisdrainage in de landbouw heeft met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en sub-infiltratiesystemen de laatste 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Op 18 juni informeren wij u tegen deze achtergrond graag over huidige kennis en inzichten op het gebied van drainage. Zowel wat betreft techniek, effecten, wet- en regelgeving als handhaving. We kijken ook waar gebruikers van drainage nu in praktijk tegen aanlopen.

Aanmelden

Door het toenemende gebruik van regelbare drainage (RD) in Zuid-Nederland, is ca. 10 jaar geleden in Noord-Limburg een omvangrijk onderzoek uitgevoerd en zijn er ook in enkele andere provincies - o.m. Zeeland en de Achterhoek - onderzoeken uitgevoerd. Dit leverde een uitputtend overzicht op van al het onderzoek dat wereldwijd naar regelbare drainage is gedaan. Naar aanleiding hiervan vond in 2014 een bijeenkomst plaats in Boxtel, om met elkaar (onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen) vast te stellen wat we destijds wisten van RD en waar meer onderzoek nodig was.

Nu, meer dan 5 jaar verder, kunnen we constateren dat RD breed toegepast wordt door heel Nederland, en dat het in Limburg zelfs verplicht is om bij het gebruik van buisdrainage gebruik te maken van een regelstructuur. Mede door de intensieve droogte van de laatste twee jaar en het perspectief van de klimaatverandering, zijn de laatste jaren veel initiatieven geweest om RD ook in te zetten om de freatische grondwaterstand aan te vullen vanuit oppervlakte- of grondwater. Ook wordt geƫxperimenteerd met het gebruik van effluent om dit, via drainage, in het gebied vast te houden. In veenweidegebieden wordt onderwaterdrainage gezien als middel om het gebied te behoeden voor verdere bodemdaling. Dat voegt onmiskenbaar een nieuwe dimensie toe aan het dossier RD en heeft her en der geleid tot het uitvoeren van praktijkonderzoek.

Vanwege de actualiteit van het onderwerp, in het licht van de droogteproblematiek en bodemdaling, maar ook omdat er op veel plaatsen onderzoek plaats vindt, hebben het onderzoeksprogramma Lumbricus (waarbinnen enkele drainageonderzoeken plaatsvinden), STOWA en de NHV  het initiatief genomen om als vervolg op het symposium van 5 jaar geleden, wederom een symposium te organiseren om met elkaar vast te stellen waar we staan met de kennis over RD. Dagvoorzitter is Remko Uijlenhoet (NHV/WUR).

Het symposium richt zich primair op de problematiek van de hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland en beoogt de kennis die de afgelopen jaren verzameld is, te delen met onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, enz. Ook is er volop ruimte voor vragen, discussie en verdieping.

Meer informatie?

Bekijk de STOWA Deltafact Regelbare Drainage