Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst ‘Inzicht in het onzichtbare in het riool. Kennis- en netwerkbijeenkomst indirecte lozingen voor waterschappen’

Tijdens deze middag delen we kennis en inzichten over de manier waarop waterschappen moeten omgaan met lozingen van bedrijven. We gaan we met elkaar in gesprek om samen tot een beter inzicht te komen en denken na over mogelijke vervolgstappen.

Aanmelden

Waterschappen worden meer en meer geconfronteerd met indirecte lozingen, onder andere vanwege de KRW-verplichting om de emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en prioritaire stoffen terug te dringen. Voor een deel zijn deze stoffen afkomstig van bedrijven. Het zicht op de aard en omvang van deze bedrijfslozingen op het riool is onvoldoende. Waterschappen kunnen er weinig tegen doen, maar worden wel geconfronteerd met deze stoffen in het afvalwater. Om emissiereductie te kunnen realiseren zijn uitwisseling van kennis en samenwerking van bevoegde gezagen (gemeenten en provincies) en de uitvoerende partijen (omgevingsdiensten) belangrijk.

Wat zit er eigenlijk in het afvalwater? Hoe pakken anderen dat aan? Welke rol en taak heeft het waterschap? En wat ligt bij anderen? Om de emissies terug te dringen moeten we samen optrekken. Tijdens deze middag delen we inzichten en kennis en gaan we met elkaar in gesprek over vervolgstappen om samen tot een beter inzicht te komen. 

Dus wees erbij, schrijf je in als je je bezighoudt met de vraag naar de invloed van indirecte lozingen op de waterkwaliteit. De focus van deze middag ligt bij de rol van de waterschappen, maar andere partijen zijn zeker ook welkom!

Voorlopig programma

 • 12.00 – 13.00 uur     Inloop met lunch
 • 13.00 – 13.10 uur      Opening - Maarten Claassen (dagvoorzitter)
 • 13.10 – 13.20 uur      Inzicht in het onzichtbare: introductie - Bert Palsma (STOWA)
 • 13.20 – 13.30 uur     Gezichtspunt Unie van Waterschappen – Willem Wensink (Unie van Waterschappen)
 • 13.30 – 14.50 uur     Ervaring, kennis en inzichten uit de praktijk van het waterschap:
 1. Hoe kom je tot een effectieve integrale aanpak? Voorbeelden uit het project Van bron tot effect (B2E) - Fabi van Berkel, KWR 
 2. CSI in het riool: op zoek naar bronnen van PFAS in het influent van rwzi Lelystad - Anja Derksen, AD eco advies
 3. Leerpunten pilot grip op indirecte lozingen Noorderkwartier - Robin Bos (HHNK)
 4. Bronaanpak: terug naar de bron bij Aa en Maas - Janneke Snijders (Aa en Maas) 
 • 14.50 – 15.05 uur     Pauze
 • 15.05 – 16:10 uur     In gesprek over inzichten, behoeften en samenwerking – interactief. In het tweede deel van de middag wordt op een interactieve manier gepeild of er behoefte is aan samenwerking en zo ja hoe.
 • 16.00 - 17.00 uur     Borrel
   

Meer informatie over de locatie vind je HIER