Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst ‘Meten aan vegetatie voor waterveiligheid bij waterkeringen’

Waterveiligheid en natuur gaan soms goed samen, maar soms ook niet. Zo verwijderen we regelmatig bomen op of nabij waterkeringen om te voorkomen dat ze omvallen en een bres in een kering veroorzaken. Tegelijkertijd leveren de bomen mogelijk een bijdrage aan natuurwaarden en het dempen van golven. Hoe gaan we daarmee om? Dat is het onderwerp van de interactieve bijeenkomst ‘Meten aan vegetatie voor waterveiligheid bij waterkeringen’.

Aanmelden

Het doel van deze interactieve dag is om vanuit verschillende gezichtspunten – waterveiligheid, ecologie en beheer – te kijken naar de bijdrage van vegetatie op en bij waterkeringen aan veiligheid en ecologie. Zowel de vegetatie op en rond primaire als regionale keringen komt aan bod.

Primaire keringen
Een belangrijke plek is ingeruimd voor het project Woods vs waves van Bregje van Wesenbeeck. Het betreft een onderzoek naar de mate van demping van golven bij primaire keringen door wilgenbos. Om dit te kwantificeren zijn proeven uitgevoerd in een 300 meter lange stroomgoot met een 40 meter lang wilgenbos. Bregje vertelt meer over de resultaten. Aansluitend gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over nut en mogelijkheden van vegetatie bij primaire waterkeringen.

Regionale keringen
Hierna gaan we dieper in op regionale keringen. Langs deze keringen staan veel rietkragen. Deze worden soms verwijderd omdat niet bekend is of en zo ja: wat riet precies bijdraagt aan de veiligheid. Ellis Penning licht toe wat het belang van rietkragen is, met en zonder stortstenen, in het licht van ecologie en waterveiligheid en waarom nader onderzoek van belang is. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van vegetatie (w.o. riet) op regionale keringen.

Excursie
Na de lunch kunt u deelnemen aan een excursie. De gids geeft zijn visie op het samenspel van vegetatie, ecologie en waterveiligheid. Het doel van deze excursie is vooral u te laten zien dat er overal vegetatie staat die bij kan dragen aan de waterveiligheid en dat nader onderzoek naar de mate waarin dat het geval kan zijn, van belang is. 

Programma

  • 9.30 uur     Inloop met koffie/thee
  • 10.00 uur   Welkom
  • 10.10 uur   Het onderzoek ‘Woods vs. Waves’: golfdemping door wilgen (Bregje van Wesenbeeck)
  • 10.50 uur   Discussie toepassingen, nut en mogelijkheden vegetatie op primaire keringen
  • 11.15 uur   Pauze
  • 11.35 uur   Draagt riet bij aan de erosiebestendigheid van regionale keringen? (Ellis Penning)
  • 12.10 uur   Discussie toepassingen, nut en mogelijkheden vegetatie op regionale keringen
  • 13.00 uur   Lunch
  • 14.00 uur   Excursie en veldbezoek in de Blauwe kamer door een regionale beheerder
  • 15.00 uur   Afsluiting met borrel

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief