Bijeenkomst Toepassing landelijk waterkwaliteitsmodel in de regio

In Nederland werken landbouwsector en waterbeherende overheden aan het verder terugdringen van diffuse verontreiniging van het water. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve maatregelen is de inzet van waterkwaliteitsmodellen onmisbaar. Hiervoor is het Landelijk Waterwaliteitsmodel (LWKM) ontwikkeld. In een aantal regionale pilots hebben waterbeheerders een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van het LWKM voor de regio, en hoe het modelinstrumentarium en de beschikbare regionale informatie elkaar kunnen versterken. Tijdens deze dag presenteren we de resultaten van deze pilots en gaan we verder op zoek naar een goede match om de toepasbaarheid van het LWKM in de regio te te vergroten.

Voor regionale waterbeheerders zijn het landelijke mestbeleid en de daaraan gekoppelde mestwetgeving van grote invloed op de doelafleiding in de KRW. Ook het landelijke waterverdelingsbeleid is van belang bij de KRW-doelafleiding i.v.m. stroomgebiedsafstemming en afwenteling.

Het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM) is een landsdekkend instrumentarium waarmee de waterkwaliteitseffecten van het waterkwaliteitsbeleid, het mestbeleid en klimaatverandering kunnen worden doorgerekend. Het Landelijke Waterkwaliteitsmodel bevat informatie die ook voor regionale watersystemen van wezenlijk belang is. Denk aan informatie over nutriëntverliezen van landbouwpercelen naar grond- en oppervlaktewater en informatie over de waterverdeling van Nederland.

Het LWKM is ontwikkeld voor toepassing op nationale schaal. Toepassing in de regio is van belang voor zowel regio als Rijk, maar toepasbaarheid in de regio is niet evident. Via de STOWA hebben waterbeheerders een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van het LWKM op regionale schaal. In pilots verspreid over Nederland (hoog, laag, klei, veen, zand) zijn LWKM-resultaten vergeleken met in regionale systeemanalyses uitgewerkte montoringdata. Dit heeft geleid tot een aantal concrete aanknopingspunten om landelijk en regionaal in de toekomst beter te matchen.  

Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die de verdere ontwikkeling van het LWKM en de toepassing ervan in de regio verder kunnen helpen, zoals de Nationale Analyse Waterkwaliteit, regionale pilots KennisImpuls en werkzaamheden die zijn uitgevoerd door verschillende adviesbureaus. De kerngroep waterkwaliteit van STOWA-AWSA gaat in de zomer van 2019 aan de slag met het opstellen van een werkplan voor verdere verbetering van LWKM in de regio. Ze wil daarbij graag gebruik maken van de inbreng van deze dag, om zo samen tot een werkplan te komen dat in het najaar van 2019 door de Stuurgroep van het Nationaal Watermodel kan worden vastgesteld.

Doelgroep

Waterprofessionals die betrokken zijn bij integrale watersysteemanalyses in de regio en mensen die de resultaten van het landelijk waterkwaliteitsmodelinstrumentarium verder gebruiken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief

Voorlopig Programma

  • 09.15 - 09.30 Inloop met koffie
  • 09.30 - 09.45 start Inleiding
  • 09.45 - 10.15 Introductie op LWKM
  • 10.15 - 10.45 Toepassing van LWKM voor de nationale analyse
  • 10.45 - 11.00 Koffie
  • 11.00 - 12.00 Toepassing van LWKM in de regio: lessen uit de regionale pilots
  • 12.00 - 12.15 Aanknopingspunten voor vervolg
  • 12.15 - 12.45 Discussie
  • 12.45 - 13.30 Lunch