Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

CoP Beken en Rivieren, webinar 'Stikstof'

In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren geeft onderzoeker Gerben van Geest een presentatie over de rol van stikstof in het Nederlandse oppervlaktewater.

> Bekijk dit webinar terug op video

De effecten van atmosferische stikstofdepositie op terrestrische natuur staan momenteel sterk in de belangstelling. De gevolgen van een hoge stikstofbelasting op aquatische natuur en waterkwaliteit in zoete wateren krijgen daarentegen veel minder aandacht. In zoete oppervlaktewateren ging en gaat de aandacht vooral naar de gevolgen van een hoge belasting aan fosfaat, omdat dit element in deze wateren vaak limiterend is voor algengroei. Niettemin staan de Nederlandse oppervlaktewateren ook bloot aan een hoge stikstofbelasting, met eveneens duidelijk negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en aquatische natuur.In ditw ebinar

In dit webinar wordt allereerst een overzicht gegeven van de herkomst van stikstof in Nederlandse oppervlaktewateren: dit is de bronnenanalyse. Vervolgens wordt ingegaan op omzettingen van stikstofverbindingen die in het grond- en oppervlaktewater kunnen optreden. Tot slot wordt ingegaan op de (directe en indirecte) effecten van een hoge stikstofbelasting op de waterkwaliteit en aquatische natuur van zoete wateren. 

  • Het doel van de webinars is tweeledig: het delen van kennis en het bieden van een regelmatig contactpunt voor de CoP-leden;
  • De webinars zijn bij voorkeur kort en laagdrempelig: max. 45 minuten (15 minuten presentatie en 30 minuten discussie) + 15 minuten uitloop;
  • We denken aan een vast tijdsstip (1x per maand), een vaste dag (donderdag), aan het eind van de dag (16-17 uur);
  • Het webinar heeft steeds één onderwerp met één presentator;
  • Het onderwerp kan wetenschappelijk van aard zijn, of actueel, maar moet wel passen binnen de scope van het CoP;
  • Leden van de CoP kunnen onderwerpen en sprekers aandragen, deze worden besproken in het kernteam van de CoP;
  • Het webinar wordt begeleid door iemand van het kernteam, samen met een facilitator voor chat en ondersteuning van de techniek;
  • De presentatie kan worden opgenomen (en op de site worden gezet), maar de discussie niet (met het oog op de vrije gedachtenvorming).

Kijken onderaan deze pagina voor de presentatie van Gerben van Geest.