Dag over waterstaatserfgoed en bescherming waterstaatswerken in oorlogstijd (BWO)

Op vrijdag 7 september organiseert STOWA een bijzonder symposium met stoomgemaal de Tuut. Dit symposium zal ingaan op het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en de betrokkenheid van waterschappen hierbij. Een belangrijke vraag die aan de orde komt, is: hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid? Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe zij omgaan met hun historisch erfgoed.

Het symposium is bestemd voor iedereen die als bestuurder of vakdeskundige betrokken is bij het watersysteembeheer: vertegenwoordigers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, belangenverenigingen en stichtingen. Ook studenten die geïnteresseerd zijn in waterbeheer of hierin later werkzaam willen worden, zijn van harte welkom op deze dag.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Belang van historisch erfgoed en betrokken waterschappen;
  • BWO, wat heeft het voor nut;
  • Compartimentering in samenwerking met BWO’s;
  • Casus Waternet;
  • Koninklijk ereblijk naar aanleiding van watersnoden;
  • Erfgoed, verkenning in de breedte;
  • Waterstaatserfgoed, de Noord Hollandse aanpak;
  • Waterstaatserfgoed, de Friese aanpak;
  • Waterstaatserfgoed, de aanpak bij de Drents en Overijsselse Delta. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin Biemans. Het definitieve programma volgt in juli.

>AANMELDEN