Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Emissie Symposium Water 2022

Op 21 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor dit symposium via deze link. Hebt u specifieke vragen, dan kunt u die mailen naar emissieregistratie@deltares.nl

Voorlopig programma

Het voorlopgie programma van deze middag ziet er as volgt uit:

13:00 uur Inloop
 

13:30 uur Opening en welkom  Gert-Jan de Maagd (Overdagvoorzitter)

13.35 uur Nieuwe ontwikkelingen en cijfers in de Emissieregistratie Petra Krystek (Deltares)

De belangrijkste wijzigingen en actuele trends in de EmissieRegistratie van oppervlaktewater worden onder de loep genomen. Hierbij zullen de verbeteringen in de manier van berekenen van een aantal emissiebronnen aan bod komen, enkele stof-specifieke trends van de periode 1990 2020 worden gepresenteerd en recent opgestarte vernieuwingen in de EmissieRegistratie worden toegelicht. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de rest van het programma.

13.50 uur  Hoe komen de data in de Emissieregistratie tot stand? Margreet van Zanten (RIVM)

De emissies naar water zijn onderdeel van dé Emissieregistratie die ook emissies naar de lucht bevat, waaronder broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Hoe vormen de verschillende delen gezamenlijk de Emissieregistratie met als doel om jaarlijks een eenduidige dataset op te leveren? Welke instituten zijn betrokken en hoe is de organisatie geregeld? In deze presentatie krijgt u een overzicht over het reilen en zeilen van de Emissieregistratie als geheel en zullen we aandacht besteden aan de vernieuwde website waarop alle emissiedata te vinden is.

14.05 uur BlueCAN, Martine Kox (Deltares)

Binnenwateren (eutrofe) kunnen relevante bronnen van broeikasgasemissies zijn. Binnen het project BlueCAN, in opdracht van waterschappen en TKI Deltatechnologie, worden de omvang en drijvende krachten achter de uitstoot van broeikasgassen uit de Nederlandse binnenwateren onderzocht. Uiteindelijk is het doel om parameters te identificeren die beïnvloedbaar zijn door (water)beheer en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

14.30 uur NNB

14.55 uur Pauze

15.25 uur Medicijnresten onderzoek, Caterina Zillien (Radboud Universiteit)

Het NWO-TTW project SUSPECT heeft als doel een model te ontwikkelen om de bijdrage van de stad Nijmegen aan de watervervuiling in kaart te brengen, waaronder de lozing van medicijnresten via de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). In deze presentatie komt het concept van emissieschattingen en de daarbij horende databehoeften aan bod, worden uitkomsten vergeleken van antibiotica schattingen in Nijmegen versus rioolwatermetingen (passive sampling) en wordt ingegaan op het effect van biochemischen processen in de riolering die effect kunnen hebben op de massa balans van emissieschattingen.

15.50 uur Zeer zorgwekkende stoffen Lise de Boer (RIVM)

Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn schadelijke stoffen voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Het doel is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren door emissies te vermijden of te reduceren. In deze presentatie bespreken we wat we al weten over deze stoffen en de emissies ervan.

16.15 uur Afsluiting en aansluitend netwerkborrel