Informatiemiddag chemische monitoring in biota #AFGELAST

STOWA organiseert met het oog op de Kaderrichtlijn Water voor de waterschappen een meetcampagne voor het monitoren van een aantal prioritaire stoffen in biota, zoals vissen en mosselen. Op 18 maart houden we een informatiemiddag waar we u graag aanvullende informatie geven over het hoe en waarom van deze monitoringcampagne en over het opgestelde protocol biotamonitoring. Wij beantwoorden ook graag al uw vragen.

Aanmelden

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand voor alle aangewezen waterlichamen. Het oordeel over de chemische toestand wordt gebaseerd op de monitoringresultaten van door Brussel aangewezen prioritaire stoffen. Dit zijn stoffen die een dusdanig gevaar voor mens en milieu vormen, dat gebruik en emissies tot een minimum beperkt moet worden. Voor elf prioritaire stoffen geldt dat ze niet of moeilijk in oppervlaktewater te meten zijn. In deze gevallen zijn normen opgesteld voor biota, zoals vissen mosselen, waarin deze stoffen zich kunnen ophopen. Lidstaten dienen in dit geval ook in biota te monitoren om vast te stellen of aan de normen wordt voldaan.

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat de elf stoffen gemonitord. Uit de resultaten blijkt dat monitoren in biota geen administratieve exercitie is, maar serieuze waterkwaliteitsproblemen aan het licht brengt. Voor stoffen als PFOS, PBDE’s (brandvertragers) en heptachloor (bestrijdingsmiddel) zijn in biota-waarden ruim boven de norm aangetroffen. Deze stoffen zijn via de klassieke analyses in oppervlaktewater niet aangetoond.

In 2019 hebben de gezamenlijke waterbeheerders besloten dat een eenmalige meetcampagne in regionale wateren nodig is om te bepalen welke concentraties van de 11 stoffen voorkomen in regionale wateren. Met de resultaten van de meetcampagne kan vervolgens worden bepaald of het voor een landsdekkend beeld van de stoffen nodig is om het biotameetnet in rijkswateren uit te breiden met waterlichamen in regionale wateren. Door voor alle waterschappen onder centrale regie één meetcampagne op te zetten worden de waterschappen ontlast en wordt voor een goede vergelijkbaarheid van de resultaten gezorgd.