Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennissessie Inschatting ecologische effecten TEO: hoe pak jij het aan?

Op donderdag 8 april organiseren WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA een webinar over de effecten van het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater op de ecologische waterkwaliteit.

Bij de toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) koelt het oppervlaktewater af. Dat kan gevolgen hebben voor het ecosysteem. Aan de ecologen van de betreffende waterbeheerder de lastige taak om vooraf in te schatten hoe groot de risico’s op positieve of negatieve ecologische effecten zijn. Een complexe opgave, zeker omdat er nog weinig metingen gedaan zijn bij koudelozingen.

Deltares heeft in de samenwerking van WarmingUP uitgezocht welke literatuur over ecologische effecten beschikbaar is en wat ontbreekt. In het webinar wordt toegelicht hoe je deze literatuur kunt gebruiken. Waterschap Aa en Maas heeft een aanpak ontworpen om de effecten van koudelozingen op gevoelige soorten te beoordelen.

Programma

Bouwstenen kennisopbouw ecologische effecten – Ida de Groot – Wallast

Op dit moment vinden er vanuit onder andere WarmingUP en STOWA diverse onderzoeken plaats naar de ecologische effecten van koudelozingen. Wat willen we met elkaar bereiken en hoe verhouden deze onderzoeken zich tot elkaar? Ida de Groot-Wallast, senior adviseur bij Deltares schetst hoe de onderzoeken samenhangen en hoe de verschillende onderzoeken kunnen worden ingezet. De handreiking vergunningverlening koudelozingen – die in de maak is – wordt kort aangestipt en komt in een later webinar uitgebreider aan bod.

Van zuurstof tot zoöplankton en zoogdieren: wat weten we al? – Valesca Harezlak

Valesca Harezlak, onderzoeker aquatische ecologie bij Deltares, heeft aan de hand van literatuurstudie onderzocht hoeveel we al weten over de impact van koudelozingen op het ecosysteem. Kort samengevat is er een goede kennisbasis voor de effecten op chemische parameters, maar over biologische onderdelen als macrofauna en zoöplankton is er beduidend minder bekend. Valesca deelt haar bevindingen en plaatst deze ook in perspectief; moet je voor alle soorten in het ontvangende water van de hoed en de rand weten? Ook inventariseert ze tijdens deze sessie graag kennis en praktijkprojecten van de waterbeheerders. De intentie is namelijk dat de literatuurstudie uitgroeit tot een kennisdatabase.

Aanpak: van warmtevraag tot vis in het water – Maurice Ramaker

Als partner in de Green Deal aquathermie draagt Waterschap Aa en Maas graag bij aan de ontwikkeling van kennis en inzicht met betrekking tot de primaire taken van een waterschap. Maurice Ramaker, watertechnoloog bij Aa en Maas ontwikkelde daartoe een model om onder andere te bepalen welke invloed koudelozing heeft op het paaipotentieel van vissen in beken. Zijn model vertaalt dit tevens door naar de hoeveelheid warmte die je daarmee vanuit een beek aan de gebouwde omgeving kan leveren en tot hoever de invloed zou kunnen rijken. Op de vraag of aquathermie in een bepaald water mogelijk is, biedt zijn model dus geen eenvoudig antwoord, maar een inschatting van de risico’s én kansen voor specifieke soorten bij onttrekkingen van warmte door het jaar heen. Maurice leidt je door zijn model aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Deze sessie is gericht op ecologen en beleidsecologen bij waterbeheerders. Anderen zijn ook welkom om aan te haken.

Ben je niet in gelegenheid geweest de sessie terug te kijken stuur dan een verzoek aan stowa@stowa.nl en wij sturen je de opname toe via wetransfer.