Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2022 'Bouw beter met bodemdaling'

Op 6 oktober 2022 landt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling op de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden.

We geven onze eigen invulling aan het thema van de Floriade 'Building green cities'. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod.
Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk een pleidooi onder de aandacht gebracht bij het nieuwe kabinet. Het platform benut de aangrijpingspunten in het regeerakkoord om met alle partners en het Rijk de nationale aanpak van bodemdaling te versterken. Samen met de partners uit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) dat opgaat in het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen geven we komende jaren verder gestalte aan de kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en handelingsperspectieven voor overheden op dit gebied.

10.30 - 12.00 uur, Plenair programma


    •    Opening en welkom door dagvoorzitter Helga van Leur en voorzitter Platform Slappe Bodem
    •    Korte update over de activiteiten van het PSB, het thema van de dag en de voortgang
    •    Problematiek en ontwikkelingen bodemdaling in Almere en Flevoland. Gesprek tussen wethouder Almere, gedeputeerde Flevoland en DB-lid Zuiderzeeland
    •    Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens, Deltares/Universiteit van Utrecht
    •    Presentatie/toelichting nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen door voorzitter raad van toezicht Hugo Gastkemper
    •    Water en bodem leidend in de ruimtelijke ordening, wat betekent dat? Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, in gesprek met bestuurders over landelijk en bebouwd gebied:
    ◦    Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf Drents Overijsselse Delta en bestuurslid Unie van Waterschappen
    ◦    Taco Bresser, lid algemeen bestuur Bouwend Nederland
    ◦    Don Zandbergen, gemeente Rotterdam en KCAF

12.00 - 13.00 uur Netwerklunch


13.00 - 17.00 uur Inhoudelijke subsessies en bezoek Floriadeterrein

In de middag zijn op het prachtige terrein op de Floriade diverse subsessies te volgen. Een greep uit de onderwerpen: een update over de kennis van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen (NOBV), de stand van zaken op het gebied van waterinfiltratiesystemen in landelijk gebied, actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied, als gemeente bodemdalingsproof worden, 'business in bodemdaling' speciaal voor adviesbureaus, de masterclass stevig ontwikkelen op Slappe Bodem en werksessies vanuit de Goudse toolbox bodemdaling als onderdeel van de roadshow van het nieuwe Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Kennismarkt

Naast het plenaire programma en de subsessies is er ook nog een kennismarkt! De hele dag vindt u hier bedrijven die oplossingen/ innovaties presenteren die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Wilt u een plekje op de kennismarkt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 1043 4758.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden via deze link.