Skip to main content Skip to main nav

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies 2. 'Waterkwantiteit en waterbeheer'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Frouke Hoogland (Adviseur bij Acacia Water) over de factoren die de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied beïnvloeden met betrekking tot de watervraag en waterbeheer. Joachim Rozemeijer (Onderzoeker bodem- en grondwaterkwaliteit bij Deltares) licht toe hoe Deltares heeft uitgezocht in welke mate de watervraag toeneemt bij onderwaterdrainage en welke bandbreedte daar in zit.

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen van maatregelen voor bijvoorbeeld de watervraag en voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft het NOBV vanuit verschillende perspectieven de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots. De inventarisaties waren gericht op Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance, Kennisdeling. In een reeks webinar bespreken wij deze onderwerpen.

In het tweede webinar op 25 mei gaan we dieper in op Waterkwantiteit en waterbeheer

De watervraag en het waterbeheer zijn van invloed op de haalbaarheid van maatregelen om broeikasgasemissies in het veenweidegebied tegen te gaan. Op verzoek van het NOBV heeft Acacia Water een inventarisatie uitgevoerd van factoren die betrekking hebben op waterkwantiteit en waterbeheer. Een belangrijke studie in deze inventarisatie is de studie van Deltares naar de effecten van onderwaterdrainage op de watervraag. In dit webinar zoomen Frouke Hoogland (Adviseur bij Acacia Water) en Joachim Rozemeijer (Onderzoeker bodem- en grondwaterkwaliteit bij Deltares) samen met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op de bevindingen en aandachtspunten uit deze studies.  Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis.

Meer weten over de haalbaarheidsonderzoeken of de rapportages lezen? Kijk dan hier. Meer informatie over het NOBV is hier te vinden.