Skip to main content Skip to main nav

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 3. ‘Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Jeroen Pijlman (Onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut) en Nick van Eekeren (Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut) over de mogelijke neveneffecten van maatregelen op biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit.

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen van maatregelen voor bijvoorbeeld de watervraag en voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft het NOBV vanuit verschillende perspectieven de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots. De inventarisaties waren gericht op Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance, Kennisdeling. In een reeks webinar bespreken wij deze onderwerpen.

Het derde webinar in deze reeks gaat over Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit.

Maatregelen die broeikasgassen uit veenweiden beïnvloeden, hebben ook (neven)effecten op bodemdaling, biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, het (zoet)waterverbruik en op de technische en economische gebruiksmogelijkheden van de grond. Deze neveneffecten bepalen mede de haalbaarheid van het toepassen van klimaatmaatregelen. Het Louis Bolk Instituut (LBI) heeft op verzoek van het NOBV geïnventariseerd wat mogelijke neveneffecten van maatregelen kunnen zijn op biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. In dit webinar zoomen Jeroen Pijlman (Onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut) en Nick van Eekeren (Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut) samen met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op de bevindingen en aandachtspunten uit deze inventarisatie.  Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis.

Meer weten over de haalbaarheidsonderzoeken? Kijk dan hier. Meer informatie over het NOBV is hier te vinden.