Skip to main content Skip to main nav

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 4. ‘Governance en Peilbesluit/peilbeheer’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) over welke ‘governance’-factoren de haalbaarheid van maatregelen beïnvloeden en welke kennis nodig is om keuzes te maken. Peter de Putter (directeur en adviseur bij Sterk Consulting) zal daarnaast ingaan op de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen van maatregelen voor bijvoorbeeld de watervraag en voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft het NOBV vanuit verschillende perspectieven de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots. De inventarisaties waren gericht op Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance, Kennisdeling. In een reeks webinar bespreken wij deze onderwerpen.

In dit vierde en laatste webinar gaan wij dieper in op Governance en Peilbesluit/peilbeheer

Governance-factoren zijn van invloed op de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgasemissies tegen te gaan. ‘t Salland Coaching & Advies heeft in opdracht van het NOBV een inventarisatie gemaakt om te bepalen welke ‘governance’-factoren de haalbaarheid van maatregelen beïnvloeden en inzichtelijk te maken welke kennis nodig is om keuzes te maken. Daarbij is door Sterk Consulting gekeken naar de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan. In dit webinar zoomen Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) en Peter de Putter (directeur en adviseur bij Sterk Consulting) samen met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op de bevindingen en aandachtspunten uit deze inventarisatie.  Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis.

Meer weten over de haalbaarheidsonderzoeken of de rapportages lezen? Kijk dan hier. Meer informatie over het NOBV is hier te vinden.