Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Presentatie Landelijke Beregeningskaart

Op 6 juli aanslaande wordt de landelijke beregeningskaart gepresenteerd. De landelijke beregeningskaart (die thans wordt ontwikkeld) maakt inzichtelijk op welke percelen beregening met bepaalde waarschijnlijkheid heeft plaatsgevonden in een bepaald groeiseizoen.

bijeenkomst gemist; STOWA You Tube

De afgelopen drie droge zomers hebben bij de waterbeheerders en hun partners doen inzien dat accurate en adequate informatie over beregening van essentieel belang is. STOWA/SAT-WATER heeft daarom het initiatief genomen om een landelijke beregeningskaart te laten genereren op basis van meteorologische data, BRP en satellietobservaties. Dit initiatief bouwt voort op een eerder project tijdens welke beregeningskaarten voor de beheergebieden van Vallei en Veluwe en Hunze en Aas zijn opgesteld.

De landelijke beregeningskaart maakt inzichtelijk op welke percelen beregening met bepaalde waarschijnlijkheid heeft plaatsgevonden, vooralsnog gedurende het groeiseizoen van 2018. In eerste instantie zal dit per maand worden bepaald. Opschaling of neerschaling is vervolgens mogelijk vanwege de generieke aard van de aanpak. Dat zorgt er ook voor dat methodiek eenvoudig ‘update-baar’ is, zodat ook de beregeningssituatie in b.v. 2019 en 2020 te bepalen is.

De landelijke beregeningskaart is in eerste instantie voor evaluatie- en modelleringsdoelstellingen. Denk daarbij aan inzet binnen het NHI en daarmee samenhangende de landelijke en regionale modellen. Denk ook aan het evalueren van de hoeveelheid beregend areaal tijdens bepaalde groeiseizoenen. Een logische vervolgstap is natuurlijk het bepalen van de hoeveelheden beregening (b.v. in b.v. mm/d of mm/groeiseizoen) een inschatting van de oorsprong van het beregeningswater (= uit welk reservoir: grondwater of oppervlaktewater). Een andere logische vervolgstap is de beregeningskaart integreren in b.v. droogte-dashboards, het operationeel waterbeheer en handhavingstaken. Parallel aan het bouwtraject werkt SAT-WATER ook een validatie-raamwerk.

Oproep: heb je data die we kunnen gebruiken voor de validatie? Heb je een kaart met beregende arealen of houden jullie beregeningshoeveelheden bij? Lever deze data aan ons en dat zullen wij ons best doen om het te integreren in het validatie-raamwerk.

Heb je voor 6 juli al prangende vragen? Neem dan contact op met Hans van Leeuwen of Joost Heijkers.