Skip to main content Skip to main nav

Regionale en lokale potentie aquathermie in beeld

Op 18 februari organiseert STOWA een presentatie over de TEO- en TEA-viewer. Met deze viewers worden de regionale en lokale potenties van thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld gebracht.

Aanmelden

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategieën (RES) wordt voor ieder van de dertig RES-regio’s een zogenoemde Regionale Structuur Warmte opgesteld. De RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod (met name grotere warmtebronnen), beschrijft de mogelijkheden voor nieuw te ontwikkelen bovengemeentelijke warmte-infrastructuur en geeft een toelichting op het doorlopen proces met stakeholders. Mede op basis hiervan stellen gemeenten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast waarin wordt vastgelegd in welk tempo welke wijken van het aardgas af gaan en wat de alternatieve warmtebron wordt.

De TEO- en TEA-viewer kunnen hierbij behulpzaam zijn. Met de TEO- en TEA-viewer worden de potenties van de afzonderlijke bronnen van oppervlakte- en afvalwater in beeld gebracht, bijvoorbeeld een meer, een kanaal of een rwzi. Ook kan de potentie van alle beschikbare bronnen in een regio of een gemeente worden bepaald.

Doelgroep zijn de trekkers van de Regionale Structuur Warmte en de contactpersonen van de waterschappen in de RES.