Skip to main content Skip to main nav

Vervolgbijeenkomst over afleiden KRW-doelen

Op woensdagmiddag 10 oktober organiseren het ministerie van I&W, STOWA, IPO en UvW een sessie over het actualiseren van KRW-doelen, aan de hand van de Handreiking KRW-doelen. Bij aanmelden graag in het tekstveld aangeven of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch.

Aanmelden

De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst op 31 mei jl. Tijdens deze middag werden beleidsmedewerkers op de hoogte gebracht van de Handreiking KRW-doelen en van de instrumenten die zijn ontwikkeld voor het uitvoeren van watersysteemanalyses. Hiermee kunnen waterbeheerders aan de slag voor het actualiseren van de KRW-doelen en bijbehorende maatregelpakketten, zoals de KRW voorafgaand aan iedere nieuwe planperiode vereist.

Tijdens de bijeenkomst op 31 mei gaven de deelnemers aan dat men graag een vervolg op de bijeenkomst wilde, om ervaring en kennis met het heroverwegen van de doelen voor SGBP3 uit te wisselen. Op 10 oktober as gaan we samen kijken naar reële casussen waarbij doelaanpassing aan de orde is en denken we samen na over het vormgeven van de gebiedsprocessen. Het programma van de middag zal nog op de website worden geplaatst.

Bij aanmelding in het tekstveld graag aangeven of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch!