Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Businesscase Informatieservice Bodemvocht

Het Waterschapshuis stelt samen met vertegenwoordigers van waterschappen en STOWA de Businesscase Informatieservice Bodemvocht op. Op 14 september én 16 september presenteren wij u de eerste resultaten van deze businesscase. Een belangrijk moment voor mogelijke toekomstige gebruikers om erop te reflecteren en input te leveren. Wij verwerken uw reacties in de definitieve businesscase die voor besluitvorming aan de waterschappen zal worden aangeboden.

Hoe kunnen de waterschappen peilen zo beheren dat er geen watertekorten dan wel wateroverlast ontstaat? Deze vraag wordt steeds belangrijker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen. Daarvoor is onder meer inzicht nodig in de hoeveelheid vocht in de bodem, de grondwaterstanden en de mate waarin water in de bodem geborgen kan worden. Met informatie over bodemvocht kunnen waterbeheerders en ook grondgebruikers als agrariërs of terreinbeheerders beter anticiperen op periodes van droogte of wateroverlast. Om deze informatie te kunnen verschaffen, wordt nu gekeken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een Informatieservice Bodemvocht, die deze informatie voortbrengt op basis van satellietdata. Tijdens dit webinar praten we u bij over de eerste resultaten van de hiervoor opgestelde businesscase.

De ontwikkeling van een Informatieservice Bodemvocht maakt onderdeel uit van de activiteiten van SAT-Water, die STOWA ondersteunt via het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. SAT-WATER is een consortium van waterschappen dat remote sensing (informatie vanuit de ruimte) in het regionale waterbeheer stimuleert en daarvoor onder meer gezamenlijk data inkoopt van commerciële aanbieders. Het uiteindelijke doel is remote sensing verder te ontwikkelen tot een algemeen geaccepteerd onderdeel van de waterhuishoudkundige praktijk. 

Let op: Dit webinar is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de waterschappen.  

Bodemvocht doet ertoe!

Aan draagvlak tot nu toe geen gebrek: tijdens het STOWA-Webinar ‘Doet bodemvocht ertoe?’ van november 2020, waren de waterschappen nagenoeg unaniem van mening dat een businesscase moest worden opgesteld met als doel om uiteindelijk een informatieservice bodemvocht te realiseren. > Lees het verslag van deze dag.

Nu de businesscase concreet wordt is dit webinar ook het moment om het daadwerkelijke draagvlak en de deelnamebereidheid te toetsen, zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming.

Bodemvochtinformatie reeds beschikbaar via een tijdelijke service

Om direct in de behoefte aan bodemvochtinformatie te voorzien én om de waterschappen gelegenheid te geven ervaring op te doen, heeft het Uitvoerend Overleg Watersysteem besloten een tijdelijke informatieservice bodemvocht 2021 te realiseren. Deze is nú al beschikbaar. Op 15 en 24 juni jongstleden heeft de leverancier (VanderSat) een toelichting gegeven op de totstandkoming van de data en hoe de API en de viewer gebruikt kunnen worden. Ook is ingegaan op mogelijke toepassingen in het dagelijks beheer van de waterschappen. 

Let op, de link voor deelname wordt daags voor de bijeenkomsten verzonden.