Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'De rwzi als waterfabriek voor een robuuste zoetwatervoorziening'

In dit webinar presenteren STOWA en KWR een methodiek om de potenties van waterhergebruik voor zoetwatervoorziening goed in beeld te brengen. Een onderdeel daarvan vormt het opstellen van de zogenoemde Sankey-diagrammen, waarin de verschillende waterstromen tussen vraag en aanbod in beeld worden gebracht. Tijdens het webinar tonen we de resultaten die dat heeft opgeleverd in enkele voorbeeldgebieden en gaan we graag met u in gesprek over de toepasbaarheid van de voorgestelde aanpak.

De laatste jaren zijn er steeds meer initiatieven om afvalwater beter te zuiveren. Hoe schoner het gezuiverde water wordt, hoe meer het in beeld komt als nieuwe bron van water voor uiteenlopende toepassingen. Dit levert kansen én risico’s op voor hergebruik, onder meer voor het watersysteem. Zo kan een deel van het effluent wellicht gebruikt worden voor toepassing in de industrie, zodat  grondwateronttrekkingen verminderen. Maar dit kan wel weer leiden tot droogval van beken, die in de zomer voor een groot deel uit effluent bestaan. Het toepassen van gezuiverd afvalwater als gietwaterbron in de glastuinbouw kan de afhankelijkheid van hemelwater sterk verminderen. Dat verhoogt jaarrond wel de afvoer naar het oppervlaktewater en dat leidt mogelijk vaker tot wateroverlast.   

De vraag is: hoe krijg je goed inzicht in de wisselwerking tussen waterketen en watersysteem, zodat je afgewogen besluiten kunt nemen? KWR onderzoekt deze wisselwerking binnen het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE, onderdeel van het collectieve onderzoek van de drinkwatersector) in samenwerking met STOWA. In dit kader is dit webinar georganiseerd.