Webinar Koudelozingen

Op 14 mei organiseren STOWA en Rijkswaterstaat een webinar over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. Dit webinar, dat een eerder geplande workshop over dit onderwerp vervangt, valt onder het meerjarig onderzoeksprogramma voor duurzame warmte 'Warming Up'.

Aanmelden

Wil je deelnemen? Meld je hierboven aan. Je krijgt dan tezijndertijd  een agenda en een inlogcode om mee te doen. 

De belangstelling voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater groeit sterk en waterbeheerders hebben grote behoefte aan praktische handvatten voor vergunningverlening. Het vergunningenkader koudelozingen is bedoeld om vergunbaarheid van initiatieven voor TEO te toetsen aan ecologische criteria. Het richt zich daarbij specifiek op TEO-systemen, waarbij warmte aan oppervlaktewater wordt onttrokken, waarna het afgekoelde water wordt teruggeleverd aan het oppervlaktewater.  

Op dit moment wordt een concept-vergunningenkader uitgewerkt. Omdat de ecologische gevoeligheid die diverse typen watersystemen voor koude hebben, verschilt, wordt bij de uitwerking een differentiatie naar diverse typen aangebracht. Tijdens dit webinar presenteren we het concept-vergunningenkader.

Het webinar is vooral bedoeld om de toepasbaarheid van het gepresenteerde voorstel te toetsen bij ecologen en vergunningverleners van waterbeheerders. Daarbij gaan we eveneens in op monitoring. Er is een handreiking voor monitoring voor TEO-projecten opgesteld. De opzet van deze handreiking zal worden toegelicht en wordt direct na het webinar beschikbaar gesteld. In het webinar willen we aandachtspunten voor verfijning van de voorgestelde systematiek ophalen. Na het webinar zal een handreiking voor vergunningverleners worden opgesteld waarin toelichting op het vergunningenkader en de achterliggende overwegingen worden vastgelegd.