Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Opkomende stoffen: 'Wat weten we over biociden, consumentenproducten en microplastics?'

Op donderdag 3 juni organiseren Deltares, RIVM, KWR en WENR, in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), een webinar over de stand van zaken rondom biociden, consumentenproducten en microplastics. We presenteren de resultaten van een inventarisatie die is uitgevoerd in het KIWK-project Ketenverkenner. Drie Deltafacts met de resultaten zijn gepubliceerd op www.kiwk.nl.

Het webinar bestaat uit de volgende onderdelen (tussentijds aan- of afhaken is mogelijk):

15:00-15:30 uur             Biociden
15:30-16:00 uur             Consumentenproducten
16:00- 16:30 uur            Microplastics

Onderwerpen

  1. Wat verstaan we onder biociden/consumentenproducten/microplastics?
  2. Wat is de zorg rondom deze opkomende stoffen?
  3. Wat weten we over gebruik en emissies naar het aquatisch milieu?
  4. Wat is er bekend over het voorkomen in Nederlandse wateren (focus oppervlakte- en grondwater)?
  5. Hoe zijn opkomende stoffen gereguleerd? Hoe ziet het wetgevend kader er uit?
  6. Wat zijn de kennisleemten omtrent deze stofgroepen?
  7. Tweede fase project Ketenverkenner: hoe gaan we verder?

Sprekers

Biociden: Joke Wezenbeek (RIVM), Tessa Pronk (KWR)
Consumentenproducten: Gerlinde Roskam (Deltares), Milo de Baat (KWR)

Microplastics: Ivo Roessink (WEnR), Marino Marinkovic (RIVM)

Meer informatie

Deelname aan dit webinar is gratis. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Joep van den Broeke.

In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.