Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Twee jaar NOBV: waar staan we?'

Dit najaar wordt het tweede meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) afgerond. STOWA is gedelegeerd opdrachtgever. Eind november worden er verschillende rapportages gepubliceerd waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Naar aanleiding daarvan organiseert het NOBV op 9 december het webinar 'Twee jaar NOBV: waar staan we?'

Terugkijken; https://channel.royalcast.com/avex/#!/avex/20211209_1

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2 per jaar in 2030. Om meer inzicht te krijgen in de huidige emissies en de effecten van maatregelen hierop is in december 2019
het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) gestart. Het NOBV meet op verschillende locaties verspreid door het Nederlandse veenweidebied, aan verschillende maatregelen: waterinfiltratiesystemen, natte teelten en bodemaanpassing. Wat weten we inmiddels over de effectiviteit van de verschillende maatregelen en over de emissies uit veenweiden? Daarover gaat het webinar.

Wat kunt u verwachten? Presentator Inge Diepman gaat in gesprek met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Gilles Erkens (Deltares/UU), trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium, over de achtergrond van het onderzoek en de eerste bevindingen. Vervolgens schuiven diverse onderzoekers aan om nader in te gaan op de eerste bevindingen. Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen) zal inzoomen op het meten aan broeikasgassen. Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) gaat in op de bodemprocessen die broeikasgassen veroorzaken. Jim Boonman (Vrije Universiteit) licht toe hoe bevindingen gemodelleerd kunnen worden om effecten beter te kunnen voorspellen. Tot slot zal Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) ingaan op de monitoring van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgassen tegen te gaan en de noodzaak van meerjarig meten. Daarnaast kijken we vooruit naar het vervolg van het onderzoek. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Doet u ook mee? U kunt zich hierboven aanmelden. Deel dit agenda-item gerust in uw eigen netwerk.