Workshop kader vergunningverlening TEO/Aquathermie (vervolg) #AFGELAST

Op 7 april houden STOWA en Rijkswaterstaat een vervolgworkshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. Het kader richt zich daarbij specifiek op TEO-systemen, waarbij warmte aan oppervlaktewater wordt onttrokken, waarna het afgekoelde water wordt teruggeleverd aan het oppervlaktewater. De belangstelling voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater groeit sterk en waterbeheerders hebben grote behoefte aan praktische handvatten voor vergunningverlening.

Het Rijk werkt momenteel aan herziening van het kader voor temperatuurlozingen. Momenteel is er alleen een kader voor warmtelozingen. Dit kader wordt uitgebreid met koudelozingen. Afgelopen najaar zijn er reeds twee workshops georganiseerd waarin de organisatie bij ecologen en vergunningverleners wensen heeft opgehaald ten aanzien van het vergunningenkader. Op dit moment wordt een concept-vergunningenkader uitgewerkt waarbij de oogst van de eerdere workshops wordt meegenomen. Het vergunningenkader is bedoeld om vergunbaarheid van initiatieven voor TEO te toetsen aan ecologische criteria. Omdat de ecologische gevoeligheid voor koude verschilt tussen diverse typen watersystemen, wordt bij de uitwerking een differentiatie naar diverse typen aangebracht.
 
Tijdens deze workshop presenteren we het concept beoordelingskader. De workshop is vooral bedoeld om de toepasbaarheid van het voorstel te toetsen bij ecologen en vergunningverleners van waterbeheerders. Daarbij gaan we eveneens in op monitoring. In de workshop willen we aandachtspunten voor verfijning van de voorgestelde systematiek ophalen. Na de workshop zal een handreiking voor vergunningverleners worden opgesteld waarin toelichting op het beoordelingskader en de achterliggende overwegingen worden vastgelegd.

LET OP: na afloop van deze bijeenkomst kunt u deelnemen aan een lunch. U dient op het aanmeldformulier aan te geven of u hiervan gebruik wilt maken.