Workshop Thermische energie uit oppervlaktewater: ontwikkelen afwegingskader koudelozingen

Aquathermie - het terugwinnen van warmte en koude uit afvalwater en oppervlaktewater - kan een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame samenleving. Goed nieuws. Maar waterbeheerders willen graag weten wat de effecten zijn van het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater op de waterkwaliteit en de ecologie van het ontvangende oppervlaktewater, voordat ze meewerken aan (i.c. vergunning verlenen voor) specifieke initiatieven op dit gebied. Kunnen we hiervoor een afwegingskader opstellen, en wat is daarvoor nodig? Dat is het thema van deze STOWA-workshop, op 8 oktober a.s.

DE MIDDAG IS VOLGEBOEKT

In Nederland moet een verschuiving plaatsvinden van het gebruik van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van energie. Waterbeheerders willen graag bijdragen aan deze energietransitie. Ze schakelen over naar duurzame energiebronnen en bieden terreinen aan voor het plaatsen van windmolens of zonneparken. Waterschappen en Rijkswaterstaat worden ook in toenemende mate benaderd om mee te werken aan projecten waar thermische energie (warmte en koude) wordt gewonnen uit grondwater, afvalwater of oppervlaktewater.

Wat de laatste bron betreft: door het winnen van warmte uit oppervlaktewater koelt het water af en is het teruggeloosde water minder warm. Het is op dit moment niet duidelijk wat de effecten van dergelijke koudwaterlozingen zijn op de waterkwaliteit en de ecologie van het ontvangende, oppervlaktewater. Waterbeheerders willen hierover graag meer duidelijkheid. STOWA  helpt ze bij het beantwoorden van deze vragen.

Tijdens deze workshop gaan we in overleg met waterbeheerders over de wijze waarop het onderzoek naar effecten aangepakt zou moeten worden en welke kennisvragen beantwoord moeten worden om te komen tot een afwegingskader dat waterbeheerders ondersteunt bij het maken van de afweging of zij - in hun rol als vergunningverlener - het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater in specifieke gevallen wel of niet kunnen vergunnen. 

Tijdens deze workshop gaan we graag met vertegenwoordigers van waterbeheerders en kennisinstellingen in gesprek gaan over een plan van aanpak voor het doen van nader onderzoek naar mogelijke effecten als basis voor een afwegingskader. De eerste opzet hiervan treft u in de bijlage hieronder aan.  

Denkt en doet u met ons mee? 

Programma

13.00 uur inloop
13.30 uur Start programma

1. Algemene inleiding over thermische energie uit oppervlaktewater TEO, met aandacht voor:

  • Werking & echniek
  • Ordegroottes van temperatuur, verlaging/warmte onttrekking
  • Aspecten die raakvlak hebben met ecologie

2. Presentatie over stand van zaken ministeriële regeling koudelozingen, met aandacht voor:

  • Behoefte aan regeling vanuit vergunningverleners
  • De kennisbasis voor deze regelingen
  • Het vervolgtraject om te komen tot operationeel afwegingskader

3. Presentatie over de monitoring ecologische effecten, met aandacht voor casestudie Gorinchem

4. Introductie van kennisleemtes en voorstel voor de invulling ervan

16.30 Einde programma

Meer weten?

Kijk op www.stowa.nl/teo

Aanmelden

U kunt zich via bovenstaande knop aanmelden. Let op: het maximum aantal deelnemers is 35.