Tweedaagse cursus 'Water, beekherstel en erfgoed'

STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben in 2018 het Handboek Beken en Erfgoed uitgebracht. In deze tweedaagse cursus - op 13 en 27 maart - leert u met behulp van diverse instrumenten en methoden uit dit handboek een ‘cultuurhistorische systeemanalyse’ te maken voor beek(herstel)projecten. Dit kan bijdragen aan betere en meer gedragen beekherstel- en beekontwikkeling.

LET OP: gewijzigde data

Verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel in beekdallandschappen zijn belangrijke ruimtelijke opgaven waar waterschappen aan werken. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze opgaven is het maken van een hydrologische en ecologische analyse een belangrijke eerste stap. Hierbij wordt vanuit het ‘nu’ bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘morgen’. Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: tijd.

Door het zichtbaar maken van veranderingen die het landschap in het verleden heeft ondergaan, groeit ons begrip van het watersysteem. In combinatie met een participatieve aanpak en een samenbundeling van (water)opgaven van de verschillende partners en betrokkenen, levert dat uiteindelijk veel voordeel op. Zo kan het betrekken van erfgoed in projecten zorgen voor betrokkenheid van nieuwe partners en draagvlak in de omgeving. Dat is mogelijk via een cultuurhistorische systeemanalyse, op basis van het uitgebrachte Handboek Beken en Erfgoed. Tijdens deze cursus leert u hoe u zo'n analyse maakt. Bovendien leert u hoe u deze analyse kunt vertalen in een biografie van een beekdallandschap.

De kwaliteiten van het landschap die bij een cultuurhistorische systeemanalyse naar voren komen, kunt u benutten bij actuele wateropgaven. Een aanpak die, in het spel van geven en nemen, ook van u verlangt dat u keuzes maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de (erfgoed-)kwaliteiten die voorrang moeten krijgen en welke niet.

In de cursus maken we gebruik van interactieve werkvormen en tot de verbeelding sprekende casuïstiek uit het Handboek Beekherstel en Erfgoed. Ook vragen wij u zelf met een beekherstel-project uit uw werk te komen. Deze voorbeelden zetten wij in als oefenmateriaal. Ze geven daarmee inspiratie aan u en aan uw mede-cursisten.

Iedere cursist krijgt voorafgaande aan de cursus een exemplaar van het Handboek Beekherstel en Erfgoed.
We werken in een kleine groep, zodat er veel ruimte is voor interactie, commentaar en discussie.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

  • aangeven hoe u de opgaven waar het waterschap voor staat met meer landschappelijke kennis van het beekdal kunt realiseren;
  • met behulp van diverse bronnen en instrumenten een schets geven van de cultuurhistorische kwaliteiten en de tijdsdiepte van een door uw gekozen beekdallandschap;
  • begrijpen en aan anderen uitleggen dat een beekdallandschap en de daarbij behorende watersystemen voortdurend zijn aangepast aan de behoeften van de mens;
  • de cultuurhistorische informatie uit die schets analyseren en aangeven hoe u deze kennis kunt inzetten als ontwikkelkracht (i.p.v. hindermacht) ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het nieuw te ontwerpen watersysteem.

Bovendien leert u:

  • aan te geven welke partners en disciplines nodig zijn om in onderlinge samenwerking zowel uw doelen als die van uw partners tot zijn recht te laten komen;
  • hoe u met behulp van de opgedane kennis tot een bredere projectopgave kunt komen waarbij helder wordt wat het aandeel van het Waterschap kan zijn en wat u van de uw potentiële projectpartners verwacht;
  • hoe u op basis van deze verkenning een opdracht kunt uitzetten tot het laten vervaardigen van een biografie van uw projectgebied inclusief de daarin gelegen archeologische waarden.

Kosten & aanmelden

De kosten voor deze cursus bedragen 495 euro p.p. >AANMELDEN

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief