30 januari 2019

5 april: start Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 5 april a.s. gaat de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIW) officieel van start. In de Kennisimpuls werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om die kwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen de deelnemers  de benodigde kennis bij elkaar en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid.

Het KIW gaat werken aan antwoorden op tien specifieke vraagstukken die opgepakt worden in dito aantal projecten.

1. Kennisvalorisatie: hoe zorgen we ervoor dat de verkregen kennis en inzichten waarde krijgen in én voor de praktijk?

2. Ketenverkenner: hoe kunnen we succesfactoren uit de ketenaanpak geneesmiddelen toepassen op andere stoffen die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden?

3. Gedragswetenschappen: hoe kunnen waterbeheerders het gedrag van andere belanghebbende partijen beïnvloeden, waardoor de waterkwaliteit verbetert?

4. Effectgebaseerde monitoring en mengseltoxiciteit: Hoe kunnen we de waterkwaliteit bepalen op basis van gemeten effecten van (samenstellingen van) toxische stoffen, en bepalen waar maatregelen het best genomen kunnen worden?

5. Systeemkennis ecologie en waterkwaliteit: hoe kunnen we relaties tussen biotiek en abiotiek kwantificeren voor het bepalen van samenhangende maatregelpakketten om ecologische doelen te halen?

6. Emissieroutes gewasbeschermingsmiddelen: hoe brengen we bronnen en routes van gewasbeschermingsmiddelen goed in beeld, zodat we gericht maatregelen kunnen nemen?

7. Verspreidingsroutes diergeneesmiddelen: wat zijn de emissies en wat zijn de routes van diergeneesmiddelen en de invloed ervan op de waterkwaliteit, als basis voor het nemen van doeltreffende maatregelen?

8. Nutriëntenmaatregelen: hoe kunnen systeemkennis en monitoring over de aard en afkomst van nutriënten ingezet worden voor handelingsperspectieven, waterbewustzijn en handhaving in de landbouw?

9. Systeemkennis voor brakke wateren: hoe functioneren brakke wateren ecologisch gezien, wat zijn de knelpunten en welke mogelijk verbetermaatregelen kunnen we nemen?

10. Grondwaterkwaliteit: welke  huidige en toekomstige risico’s voor diffuse grondwaterverontreiniging moeten in beeld gebracht worden brengen, specifiek met het oog op drinkwaterwinning? 

Er zijn inmiddels al projecten gestart rond de vraagstukken kennisvalorisatie, gedragswetenschappen, Toxiciteit, Brakke wateren en Nutriënten. De verwachting is dat in de komende maanden ook projecten rond de andere vraagstukken starten. In de tweede helft van maart wordt nog een speciale bijeenkomst gepland met de projectleiders van de tien projecten en de ingenieurs- en adviesbureaus om te onderzoeken welke rol zij binnen de kennisimpuls kunnen gaan vervullen.

Gezocht: leden voor KIW-gebruikerscommissies

De KIW-projectorganisatie is nog op zoek naar waterprofessionals die zitting willen nemen in één van de gebruikerscommissies die voor alle projecten zijn opgericht. Deze commissies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de ‘juiste’ vragen gesteld worden, en dat de projecten binnen de gestelde tijd en het gestelde budget worden uitgevoerd. Maar ook dat de ontwikkelde kennis praktisch toepasbaar is, breed verspreid wordt en daadwerkelijk wordt gebruikt. Er is hiervoor ook al een verzoek uitgegaan naar alle waterschappen. Aanmelden kan echter ook direct door een mail te sturen naar programmasecretaris Rob Ruijtenberg.

Meer informatie op www.stowa.nl/kennisimpuls