Skip to main content Skip to main nav

26 mei 2020

Actuele informatie over bodemvocht voor optimaal peilbeheer

Ondanks een recent buitje is het al weken droog weer. Met alle gevolgen van dien. Grondwaterstanden zakken uit en het water dat er is moet zo veel mogelijk in het gebied vastgehouden worden. Hoe kunnen de waterschappen de peilen zo beheren dat er geen water te korten ontstaan? Of als het straks flink gaat regenen er geen wateroverlast ontstaat?

Daarvoor is inzicht nodig! Inzicht in de hoeveelheid vocht in de bodem, de grondwaterstanden en de mate waarin water in de bodem geborgen kan worden. OWASIS beoogt dit inzicht te verschaffen door satellietinformatie en hydrologische informatie te combineren tot een landsdekkend beeld over de ‘vullingsgraad’ van de bodem. Met deze kennis kunnen de waterschappen kijken waar water kan worden opgeslagen en vastgehouden en waterafvoer zo veel mogelijk te beperken. STOWA is medefinancier van OWASIS.

Dagelijks verschijnt er een nieuw beeld zodat door het waterschap ‘scherp aan de wind’ het peilbeheer gestuurd kan worden.

Ook werken met OWASIS? Ga dan naar: www.hydronet.nl

Onderstaande figuur illustreert OWASIS en de kennis die daaraan ten grondslag ligt.