19 februari 2020

Aquathermieviewer gelanceerd

Onlangs werd in Amersfoort een speciale Aquathermie viewer gelanceerd. De viewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. Daarmee wordt inzichtelijk welke bijdrage waterbeheerders kunnen leveren aan de warmtetransitie. De viewers werden toegelicht op een speciale bijeenkomst, georganiseerd door STOWA.

Hoe gaan gemeenten in hun wijken over van aardgas naar duurzame manieren voor onder andere het verwarmen van huizen? Eind 2021 moeten zij hun plannen daarvoor hebben vastgelegd in zogenoemde transitievisies Warmte. Het Rijk ondersteunt gemeenten via een zogenoemde Leidraad Aardgasvrije wijken bij het maken van de benodigde afwegingen. Onderdeel van de leidraad is de Startanalyse, die in het voorjaar verschijnt. De startanalyse geeft op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een beeld van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2-uitstoot). TEO en TEA krijgen hierin een volwaardige plek. Een verheugende ontwikkeling.

Als input voor de startanalyse zorgde Deltares voor een gedetailleerdere berekening van de potentie van TEO. Adviesbureau Syntraal actualiseerde de TEA-basisgegevens. STOWA gaf Syntraal bovendien opdracht voor het vervaardigen van een Aquathermie viewer.

 

 

 

De viewer ontsluit de informatie over de potenties van energie uit oppervlakte- en afvalwater op een eenvoudige en toegankelijke manier. De viewer is gepubliceerd op de website van STOWA en binnenkort te vinden op warmteatlas.nl.

De ontwikkeling van de viewer is gefinancierd uit het programma waterbeheer en regionale energiestrategieën, met subsidie van het Ministerie van BZK. De bijdrage van Deltares is het eerste resultaat van het programma WarmingUp, waarin de gehele warmteketen wordt onderzocht. (Foto: Aanleg rioolwarmtewisselaar)

> Meer informatie over de startanalyse vindt u op de website van het Expertisecentrum Warmte (ECW).

> Bekijk de potenties van TEO en TEA in de speciale Aquathermie viewer