Skip to main content Skip to main nav

21 september 2023

BioCops: exoten bestrijden met exoten?

STOWA werkt mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden om voor enkele invasieve (water)planten een vorm van biologische bestrijding te implementeren. Het gaat in het bijzonder om de Grote waternavel (foto overzicht nieuwsberichten) en Watercrassula. Daarnaast wordt het al eerder gestarte onderzoek naar de inzet van de Japanse bladvlo voor biologische bestrijding van de Aziatische Duizendknoop voortgezet.

Grote waternavel en de watercrassula werden in Nederland voor het eerst waargenomen halverwege de jaren negentig. Ze zijn in staat door sterke woekering in hoog tempo watergangen dicht te laten groeien. Hierdoor wordt de wateraan- en afvoer belemmerd en bedreigen deze invasieve exoten de levensomstandigheden van plant en dier bedreigd, met name door het ontstaan van een gebrek aan zuurstof.

CABI doet in het Verenigd Koninkrijk al meer dan tien jaar onderzoek naar het biologisch bestrijden van de niet-inheemse Watercrassula (Crassula helmsi) en de Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides). Daarbij ligt de nadruk op onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van de inzet van specifieke natuurlijke vijanden uit het oorspronkelijke verspreidingsgebied van deze planten. In het Verenigd Koninkrijk zijn, mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, de afgelopen jaren verzoeken goedgekeurd om een specifieke galmijt, Aculus helmsi (tegen Watercrassula), en een specifieke snuitkever Lisonotus elongatus (tegen Grote waternavel) in te zetten tegen deze invasieve exotische waterplanten.

Mede op basis van de resultaten van het CABI-onderzoek, wordt nu onderzocht of het inzetten van deze biologische bestrijders tegen dezelfde invasieve plantensoorten ook in Nederland kans van slagen heeft. De eerste stappen zijn daarvoor inmiddels doorlopen.

Zo is onderzocht of de planten in Nederland genotypisch vergelijkbaar zijn met die in het Verenigd Koninkrijk. Dat is het geval. In het vervolg wordt getest of de biologische bestrijders geen schade kunnen aanrichten aan Nederlandse inheemse plantensoorten, dan de doelsoorten. Dit onderzoek is nodig voordat de bestrijders mogen worden uitgezet in de natuur.

In dit project wordt zoals gezegd ook het onderzoek naar het inzetten van de Japanse bladvlo tegen de Aziatische Duizendknoopsoorten voortgezet. Dat gebeurt door Koppert Biological Systems en de Universiteit Leiden. De resultaten uit eerder onderzoek - #uitde1000knoop – waren, met name voor het inzetten van de bladvlo, dermate hoopvol dat het consortium in dit project op tientallen plaatsen bladvlooien wil introduceren om te onderzoeken welke omgevingsfactoren bijdragen aan zijn succes en hoe de bladvlo kan worden gecombineerd met andere beheersingsmethodes.

Meer weten?

Meer informatie over de Duizendknoop kunt u vinden op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl van stichting Probos. Op www.plaagsoorten.nl van STOWA/werkgroep Plaagsoorten leest u meer over de omgang met uiteenlopende invasieve exoten in het waterbeheer. Over het eerdere onderzoek naar de Duizendknoop is een samenvattende brochure verschenen: #Uitdeduizendknoop.