Skip to main content Skip to main nav

19 juni 2023

Consortium onderzoekt natuurinclusief gebruik drijvende zonnepanelen

Het consortium ‘SPARKLES’ ontvangt ruim 2,8 miljoen euro vanuit het NWA-programma ‘Verantwoorde opschaling van Zon op water’ voor het doen van onderzoek naar het gebruik van drijvende zonnepanelen. Het consortium – dat bestaat uit wetenschappers, publieke en private partners (w.o. STOWA) - wil de technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden gaan vastleggen waaronder drijvende zonne-energie voor mens en natuur een duurzame toekomst heeft.

Het benutten van zonne-energie is essentieel voor de energietransitie, anders kan Nederland haar ambities behorend bij het Klimaatakkoord niet halen. Om ruimte op land te ontzien, ruimte die eveneens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld landbouw en woningbouw, wordt er gekeken naar plaatsing van drijvende zonnepanelen op water. De milieueffecten daarvan zijn echter nog niet geheel in kaart gebracht. Dit leidt tot zorgen in de maatschappij. Beleid en wetgeving over deze toepassing is nog in ontwikkeling.

In het consortium werken energiewetenschap, ecologie en openbaar bestuur samen aan het verwijderen van obstakels die een verantwoorde opschaling van zonnepanelen nu nog in de weg staan. Dit vormt de basis voor een belangrijke maatschappelijke doorbraak: de ruimte in Nederland is immers schaars en vraagt om synergie in energieopwekking die ook voordelen van ecosystemen oplevert voor mens en natuur.

Om deze doorbraak te bereiken combineert SPARKLES integratieve kennisvergaring en effectieve transdisciplinaire (wetenschap samen met publieke en private partners) samenwerking.

Ook wordt een blauwdruk voor onderwijs van de huidige en volgende generatie milieu- en energieprofessionals nagestreefd.

Bij deze call waren de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de initiatiefnemers.

Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Deze call valt in Nederland onder de scope van de Nationale Wetenschapsagenda. NWO voert de NWA uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via thematische programmering in samenwerking met overheden. Het doel van de thematische NWA-programma’s is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. Al het onderzoek is interdisciplinair opgezet en betrekt zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners.