Skip to main content Skip to main nav

13 februari 2019

Deltafact over belang bodemorganische stof voor het waterbeheer

STOWA heeft een Deltafact laten opstellen over de rol die bodemorganische stof vervult bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking). Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering.

Voldoende organische stof in de bodem is in de basis belangrijk voor water- en nutriëntenbeschikbaarheid voor gewassen, de bewerkbaarheid van gronden, koolstofvastlegging, weerbaarheid tegen ziekten en plagen en gewasopbrengsten. Maar het op peil houden en het, waar nodig, verhogen van het bodemorganische stofgehalte zorgt tevens voor een goede sponswerking van de bodem, zodat het kan helpen bij het omgaan met extreme neerslag en droogte die vaker gaan voorkomen door klimaatverandering.

> Direct naar de Deltafact