Skip to main content Skip to main nav

21 november 2023

Doorontwikkeling van de Waterwijzer Natuur voor veengebieden

Het Deltaprogramma Zoetwater / RWS en STOWA hebben de wens geuit om de Waterwijzer Natuur breder inzetbaar te maken, en bij voorkeur ook geschikt te maken voor toepassing op veengronden in laag Nederland. Dit gaat de komende periode gebeuren.

De Waterwijzer Natuur (WWN) is een ecohydrologisch voorspellingsmodel waarmee de effecten van klimaatverandering, stikstofdepositie en (beheer)maatregelen op natuur kunnen worden berekend. Het wordt wordt momenteel voornamelijk toegepast op de zandgronden. Uit eerdere analyses is namelijk naar voren gekomen dat de toepasbaarheid in aquatische natuur, duinen, natuur onder invloed van brak water, en veengebieden begrensd is.

Zowel het Deltaprogramma Zoetwater / RWS als STOWA willen het instrument echter een bredere toepasbaarheid geven. Daarvoor is
een haalbaarheidstudie uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is besloten om de bredere toepasbaarheid vooral te zoeken in toepasbaarheid in veengebieden, en wel door veranderingen in bodemstructuur als gevolg van klimaat en/of waterbeheer in de tool op te nemen. DKWR Water, Flip Witte Ecohydrologie en NMI, voeren dit onderzoek uit, met medewerking van WEnR.