Skip to main content Skip to main nav

9 november 2023

EBEO 2.0: deelprojecten gaan van start

Al geruime tijd bereidt STOWA het project Ecologische Beoordeling (EBEO) 2.0 voor. We hebben in die periode gemerkt dat er veel draagvlak is voor het ontwikkelen van een systeem waarmee mogelijke knelpunten in het functioneren van watersystemen beter in beeld kunnen worden gebracht. De ontwikkeling van het EBEO-systeem krijgt in belangrijke mate vorm in ‘levende laboratoria’.

In Noord-Holland, Noord-Limburg en in een rijkswater (waarschijnlijk het Markermeer) wordt, onderzocht hoe een nieuwe methode voor ecologische beoordeling er precies uit kan gaan zien. We gebruiken als cases watertypen die in die gebieden voorkomen. Dat gebeurt veelal op basis van bestaande kennis en data. De Europese openbare aanbesteding hiervoor start binnenkort.

Voorafgaand aan de start van het werk in de levende laboratoria is een aantal onderzoeken in voorbereiding die de kennis en instrumenten moeten opleveren voor praktijktoetsing in de levende labs. > Lees meer op de EBEO-projectpagina, onder 'Stand van Zaken'

In het EBEO-project werkt STOWA met verschillende partners aan een methode waarmee waterbeheerders de ecologische toestand van wateren beter kunnen verklaren, in een ook voor niet-ingewijden begrijpelijke vorm. Dat gebeurt door actuele kennis over de eisen die de aangetroffen water- en watergebonden organismen aan hun omgeving stellen, beter te benutten. De methode wordt samen met medewerkers van waterbeheerders gebiedsgericht uitgewerkt in levende laboratoria, met uiteenlopende watertypen. Met name om het draagvlak voor, en de praktische bruikbaarheid van de nieuwe methode te waarborgen.

De nieuwe methode geeft samen met de ecologische sleutelfactoren - die inzicht geven in de niet-levende omstandigheden waaronder de aquatische levensgemeenschap verkeert - een zo goed mogelijk antwoord op de vraag waarom de ecologische toestand is zoals die is (diagnose). Daarmee krijgen waterbeheerders meer en betere handvatten voor het afleiden van de juiste waterkwaliteitsdoelen en het nemen van de juiste, kosteneffectieve maatregelen om de toestand te verbeteren en de doelen te halen.