Skip to main content Skip to main nav

29 januari 2024

Ecologische Autoriteit onderstreept ‘wisselwerking’ land en water

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft aan het Rijk advies uitgebracht over de vraag wat er nodig is om de gestelde natuurdoelen in Nederland te halen, met name in stikstofgevoelige gebieden. Belangrijkste aanbeveling: start direct met maatregelen die de provincies hebben benoemd in hun natuurdoelanalyses (NDA’s). STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen en de provincies, is blij met het EA-rapport en onderschrijft de uitkomsten.

Uit de analyses van de provincies blijkt dat het herstel van stikstofgevoelige natuur niet alleen draait om het verminderen van de stikstofbelasting, maar ook om een goede waterhuishouding. Dat wil zeggen: voldoende zoet water van een goede ecologische kwaliteit. Land en water hangen samen. Hun kwaliteit is dus ook nauw verbonden. Door te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit dragen de waterschappen niet alleen bij aan hun eigen doelstellingen, maar ook aan de natuurdoelen van het rijk en de provincies. Dit wordt ook benadrukt in het STOWA-rapport De waterknop. Het belang van watervoor het behalen van doelen in het landelijk gebied.

STOWA ontwikkelt in het programma Droogte! op dit moment praktische oplossingen tegen verdroging, vooral op de hoge zandgronden. Ook werkt STOWA aan een nieuwe methode ter beoordeling van de ecologische waterkwaliteit (EBEO 2.0) die een relatie legt tussen land en water. Daarmee komen de oorzaken van ontoereikende waterkwaliteit in beeld en wordt duidelijk welke partij aan zet is voor het nemen van verbetermaatregelen. Dit sluit direct aan bij de aanbeveling van de EA om doelen en verplichtingen duidelijk en concreet te formuleren en als één overheid de regie te nemen voor een consistente en betrouwbare aanpak voor langere tijd.

Meer dan natuur

De EA benadrukt dat de slechte staat van de natuur niet alleen van invloed is op de natuur zelf, maar óók verregaande maatschappelijke gevolgen heeft. De natuur is  ‘leverancier’ van een vruchtbare en gezonde bodem, voldoende schoon drinkwater, schone lucht, landschappelijke identiteit en beschermt tegen hitte en klimaatverandering. Herstel van de omgevingskwaliteit draagt dus niet alleen bij aan de kwaliteit, diversiteit en veerkracht van de natuur, maar ook aan de gezondheid van de mens en stimuleert mogelijkheden voor een duurzame economie. Goed waterbeheer door de waterschappen reikt dus ook veel verder dan zorg voor de natte natuur.

> Download het advies van de Ecologische Autoriteit Doen wat moet én kan  

Meer weten over de Ecologische Autoriteit? Ga naar de website van de EA