Skip to main content Skip to main nav

21 januari 2021

eDNA Voedselwebanalyse: hoe staat het ervoor?

Witteveen+Bos, Datura, RWS en elf waterbeheerders werken met steun van STOWA, al vanaf 2016 aan de ontwikkeling van een nieuwe, op environmental DNA (eDNA) gebaseerde methode: de eDNA-voedselwebanalyse. Met de eDNA-voedselwebanalyse kun je met één watermonster een zo integraal mogelijk beeld van het onderwaterleven krijgen. Onlangs verscheen een update over dit meerjarige project.

Waterbeheerders monitoren hun oppervlaktewateren om inzicht te krijgen in de (lokale) waterkwaliteit en om het effect van getroffen maatregelen te meten. De huidige monitoring van soortgroepen als vissen of algen is arbeidsintensief. Daarnaast kan met de huidige methoden maar een deel van het onderwaterleven in beeld worden gebracht. Bacteriën en schimmels blijven bijvoorbeeld onbelicht. De eDNA voedselwebanalyse levert in één keer een integraal beeld van het onderwaterleven op. Met de eDNA-voedselwebanalyse wordt inzicht verkregen in de processen die zich in het water afspelen en waarover nu nog weinig bekend is. Dit geldt met name voor de rol van bacteriën. Verder heeft de eDNA-voedselwebanalyse als doel grip te krijgen op de relaties tussen soorten en soortgroepen, maar ook op de relaties tussen het al dan niet voorkomen van waterleven en bepaalde milieucondities of de zogenoemde Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s). 

Uniek project

Environmental DNA – kortweg eDNA - is een methode om de aanwezigheid van soorten in een water aan te tonen, op basis van het DNA dat ze achter laten in hun omgeving. Bijvoorbeeld via faeces, huidcellen, urine of, in het geval van micro-organismen, het gehele organisme. Het grote voordeel van eDNA is dat de methode veelal een (veel) hogere trefkans heeft dan traditionele inventarisatie technieken. Het toepassen van eDNA in waterkwaliteitsmonitoring is niet nieuw. Maar het toepassen van eDNA zoals dat in de eDNA-voedselwebanalyse gebeurt, is dat wel. Wat het project uniek maakt is het doel om met slechts één watermonster een zo integraal mogelijk beeld van het gehele onderwaterleven te verkrijgen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De techniek geeft niet alleen een oordeel over de waterkwaliteit, maar maakt ook duidelijk welke factoren de waterkwaliteit bepalen en hoe de waterkwaliteit zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Onlangs verscheen een update over de stand van zaken in dit langlopende project.  > Lees meer

Wat is eDNA voedelwabanalyse?