Skip to main content Skip to main nav

13 maart 2023

Expertsessies revisie ecologische beoordeling (EBEO) gestart

Begin maart heeft STOWA de eerste expertsessies gehouden, waarin met een tiental experts van de afzonderlijke KRW-waterkwaliteitselementen (algen, macrofauna, vissen en waterplanten) wordt onderzocht hoe je meer diagnostische informatie kunnen halen uit de monitoringdata, en welke (nieuwe) technieken je daarvoor kunt inzetten. Ook bekijken we in hoeverre monitoring van drie andere typen organismen – zoöplankton, bacteriën & schimmels - meerwaarde heeft voor het stellen van een goede diagnose.

Tijdens de expertsessie kregen de deelnemers eerst een korte presentatie van technisch projectleider Bas van der Wal, die kort uiteenzette wat de belangrijkste redenen zijn voor dit project, maar ook wat de relatie is met de Ecologische Sleutelfactoren van STOWA. Deze factoren geven de belangrijkste niet-levende randvoorwaarden aan voor een goed functionerend ecosysteem. Ze kijken ’van buiten naar binnen’, aldus Van der Wal.

De aantallen en diversiteit aan organismen in het water leveren waterbeheerders op dit moment vooral een score op van de ecologische toestand voor de Kaderrichtlijn Water. Maar ze vertellen ons, volgens Van der Wal, ook heel veel over de milieucondities en de leefomgeving. Deze informatie benutten waterbeheerders tot dusver echter veel te weinig. Je kijkt via de organismen volgens Van der Wal ‘van binnen naar buiten’. Deze twee informatiestromen samen (van buiten naar binnen én omgekeerd) leveren veel informatie op over de oorzaken van waterkwaliteitsproblemen en bieden daarmee handvatten voor het nemen van de goede herstelmaatregelen.

Uit de sessies kwamen veel goede suggesties naar voren voor de manier waarop we meer informatie kunnen vergaren uit de bestaande monitoringdata.

Ook werd uitgebreid stil gestaan bij nieuwe monitoringtechnieken die we mogelijk kunnen gebruiken, zoals DNA, automatische beeldherkenning, sensoren en dergelijke.

De uitkomsten van de expertsessies vormen input voor enkele gebiedspilots die dit jaar gaan starten. Hierin wordt voor een KRW-waterlichaam de gehele KRW-cyclus van monitoring en rapportage doorlopen. Hierbij worden de gedane suggesties voor verbetering - voor zover bruikbaar en toepasbaar - opgepakt en onderzocht op hun meerwaarde en praktische toepasbaarheid.  In de pilots wordt ook bekeken hoe we de uitkomsten beter kunnen vertalen naar bestuur en beleid en of er aansluiting kan worden gezocht bij de wijze waarop over landnatuur en biodiversiteit wordt gerapporteerd. Dit zijn nu gescheiden werelden.

Op dit ogenblik zijn er sessies geweest over algen, macrofauna en zoöplankton. De komende weken volgen nog sessies over vissen, waterplanten en bacteriën & schimmels.

Meer weten over dit project? Kijk op stowa.nl/ebeo