Skip to main content Skip to main nav

17 februari 2021

Haalbaarheidsstudies NOBV

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) doet onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen en de effectiviteit van maatregelen daartegen. De maatschappelijke en technische haalbaarheid van maatregelen is daarbij ook van belang.

Daarom zijn er een aantal studies gedaan waarin is gekeken naar verschillende aspecten van haalbaarheid 

In deze zes deelstudies is geïnventariseerd welke factoren van invloed zijn op de haalbaarheid van maatregelen en of hierover voldoende kennis beschikbaar is. Daarbij is ook onderzocht wat er nodig is om maatregelen haalbaar te maken. Wilt u meer weten of deze haalbaarheidsonderzoeken? Klik dan hier 

Het NOBV wordt mogelijk gemaakt door het Rijk, Provinsje Fryslân, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV), het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) en de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van STOWA.