Skip to main content Skip to main nav

02 juli 2020

Hoe ondersteunt de beregeningsmonitor de waterschappen?

Door klimaatverandering zullen droge periodes in Nederland in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Waterschappen moeten nadenken over het al dan niet toestaan van beregening. Maar hoe kom je er snel achter of de opgelegde regels worden nageleefd, zonder een sterke toename van de handhavingskosten en -inspanningen? De beregeningsmonitor assisteert waterschappen bij het monitoren van beregeningsmaatregelen. De monitor integreert verschillende data en laat zien waar en wanneer beregend wordt.

HydroLogic en eLEAF hebben onlangs samen met zeven deelnemende waterschappen (en STOWA) een pilotonderzoek uitgevoerd waarin een aantal methodes zijn getest voor het detecteren van beregening via satellietdata. Binnen het beheersgebied van Waterschap Scheldestromen werden Tholen en Sint Philipsland als pilotgebied bepaald. Dit pilotonderzoek heeft aangetoond dat verschillende soorten sensoren op satellieten in staat zijn om beregening te detecteren in Nederland.

In Figuur 1 is bijvoorbeeld te zien dat de rood omlijnde gebieden, waar actieve beregening heeft plaatsgevonden, natter zijn dat wat op basis van de gevallen neerslag verwacht mag worden. Daarnaast heeft dit onderzoek laten zien dat het combineren van satellietdata met aanvullende operationele data, zoals verdampingsdata en bodemvochtdata, veel perspectief biedt.

Voor een completer beeld van de toepassing van de beregeningsmonitor in Nederland

is het wel van belang dat aanvullende pilotonderzoeken worden uitgevoerd voor hoger gelegen gebieden in Nederland met een meer zandige ondergrond dan het klei-gedomineerde pilotgebied Tholen en Sint Philipsland, aldus de onderzoekers. In het vervolg zullen we ons daarom gaan richten op het integreren van satellietdata met beschikbare data uit innovatieve modellen zoals het OWASIS product en op het toetsen van dit geïntegreerde model in het zand-gedomineerde zuiden en oosten van Nederland.

Samen met geïnteresseerde Nederlandse waterschappen en de STOWA willen HydroLogic en eLEAF hiermee tot een bruikbare toepassing komen die waterschappen zal helpen bij een duurzame en eerlijke verdeling van de beschikbare watervoorraden.

Figuur 1. Voorbeeld van een beregeningsdetectie (rode kaders) uit het pilotonderzoek van de Beregeningsmonitor